• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

18/09/2017

Natječaj - Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE „GROMOVI“, PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
organizira i provodi
Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni
N A T J E Č A J
za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

Registarski broj natječaja: 47-17/KR-UAKL/NJN.

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj je: urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno - likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

"Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“,
Podružnica Krapinsko-zagorske županije,
Magistratska 28, 49000 Krapina,
OIB: 34339873375,
Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/
koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantolić,
telefon: +385957798332, e-mail adresa: gromovi.udruga.kzz@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV),
Optujska 99, 42 000 Varaždin,
OIB: 97116871661,
Internetska adresa: http://www.davz.hr/
koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh.,
telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata
Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica,
Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin,
e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin).

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, na čkbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (uži obuhvat - zapadni dio čestice je za realizaciju, a širi obuhvat - istočni dio čestice predstavlja anketni dio natječaja).
Svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja za Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.
Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen obilježja (uži obuhvat).

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ili ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, ili dipl.ing.arh., ili mag.ing.arch. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na ovom natječaju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica člana Ocjenjivačkog suda, Tajnica natječaja, članica Tehničke komisije, izrađivačica natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajkrapina@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI:

Početak natječaja: 18.09.2017. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 3.10.2017. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajkrapina@gmail.com.

Rok za davanje odgovora na pitanja: 9.10.2017. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 2.11.2017. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Spomen obilježje“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod ˝pošiljatelj˝ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

 1. Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predsjednik Ocjenjivačkog suda,
 2. Milivoj Mikša, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
 3. Stjepan Duš, hrvatski branitelj,

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

 • Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica,

Tehnička komisija

 • Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja

 • Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE:

Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 20.000,00 kn neto.
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos
1. nagrada 1 10.000,00 kn
2. nagrada 1 6.000,00 kn
3. nagrada 1 4.000,00 kn
UKUPNO 3 20.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isključit će se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja
 • Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima natječaja
 • Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima
 • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
 • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA / PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za uži obuhvat zahvata.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

OCJENJIVAČKI SUD