• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

21/10/2020

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Maksimirska cesta 121"

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA u Zagrebu, Maksimirska cesta 121

PAPIĆ GRADNJA d.o.o.

raspisuje,

a

URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST

Organizira i provodi

opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja 

“ STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Maksimirska cesta 121“

 

Registarski broj natječaja HKA 103-20/ZG-IUA/N

 

INVESTITOR IRASPISIVAČNATJEČAJA

 

PAPIĆ GRADNJA d.o.o., 10000 Zagreb, Miroslava Kraljevića 6                 

(OIB: 64090430508), zastupan po Ivan Papić, dip.ing.građ.

Adresa elektroničke pošte: ivan@papic.eu;  mob. 091 2206 661

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

 

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

OIB: 98819877613  Mob: 091 1602956

Adresa elektronske pošte: maksimirska121@gmail.com;  mob. 091 1602956

Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.

 

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je urbanisitičko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU MAKSIMIRSKA 121“

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi5.157,00 m2

 

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja

 

nove  ““STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU MAKSIMIRSKA 121““, prema predloženoj

programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane

cjeline Grada Zagreba.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

ROKOVI

Početak natječaja: 18.10.2020. godine

 

Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte

(maksimirska121@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

 

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 08.11.2020. godine do 13 sati, putem elektroničke pošte maksimirska121@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 18.11.2020. godine, na adresu elektroničke pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 19.12.2020. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački rad završava sa radom do: 31.12.2020. godine

 

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljenii u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održatće se u roku od mjesec dana po završetkurada Ocjenjivačkoga suda. Odatumu i lokaciji održavanja izložbe bit ćeobaviješteni svi natjecatelji putemelektroničke pošte.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA

odnosno programa za provedbu natječaja je MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, Vočarsko naselje 117, Zagreb; OIB 90418223094

Autor programa je Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Autor Uvjeta natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fondod 202.500,00 kn.neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

                                                               Neto                     

                1. nagrada 40%                   = 81.000,00                                                                        

2. nagrada 25%                                   = 50.625,00                                         

3. nagrada 15%                   = 30.375,00                                         

4. nagrada 12%                  = 24.300,00                         

5. nagrada   8%                  = 16.200,00                         

 

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:

Isključit će se radovi:

 • predani poslije roka navedenog u točki 3.5. Uvjeta natječaja
 • koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja
 • koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

 • realizacija prostornog programa/projektnog zadatka
 • prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uzMaksimirsku ulicu;
 • ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore

arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 28.363.500,00 kn bez PDV-a), odnosno cca 5.500,00 kn/m2 (bez PDV‐a)

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi  1.060.795,00 kn(bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje:  Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambene građevine.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

 

Članovi Ocjenjivačkog suda:

 1. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207) - Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja
 2. Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), - predstavnik provoditelja
 3. Josip Sabolić, dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja
 4. Ivan Krakan,  - predstavnik raspisivača
 5. Ivan Papić, dipl.ing.građ. - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

 

                Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1825)

Tehnička komisija:

                Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)

 

 

Tajnik natječaja: 

                Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)

 

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.