Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

KAMELIA-PROMET d.o.o., Zagreb, Prevoj 89 (OIB: 81753574590), zastupan po gdinu. Eduardu Vasilju; mob: 095/549-3939 - e-mail: kamelia.promet@hotmail.com

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 (OIB: 87329091748), zastupan po

direktorici Zrinki Marović; tel: 01 6040 278, 01 6040 469 – e-mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.


RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti


OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI

ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG

RJEŠENJA HOTELA NA UGLU SAVSKE I NOVE CESTE U ZAGREBU

 

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke osobe . Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt .


NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .


IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, 10000 Zagreb, OIB: 93952250728 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica urbanistica- mail: kaminski@cpa.com.hr telefon: 01 6190 356

Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – mail : stimar@stimar.hr, telefon: 01 60 40 278

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.


Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta

iznosi cca 3.206.800,00 (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

 

Procijenjena vrijednost investicije: cca 125.000.000,00 kn bez PDV-a odnosno nadzemno cca 5.300,00 kn/m2 bez PDV-a.

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu.

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca 3.393 m2.

SVRHA I CILJ natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje hotela koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju na istaknutom mjestu na uglu Savske i Nove ceste.


Registarski broj natječaja je: 86-19/ZG-IA U/N


Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: stimar@stimar.hr uz dodstavu osobnih podataka (kontakt adresa, telefon i e-mail adresa) i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom (podloge se dostavljaju mailom i to bez naknade - ne plaćaju se)

 

ROKOVI:

Početak natječaja : 30.09.2019.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do21.10.2019.

Pisani odgovori (mailom) bit će dostavljeni do 31.10.2019.

Rok predajenatječajnih radova je 03.12.2019. do 16sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e-maila: stimar@stimar.hr

Određuje se nagradni fond od 460.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:


Prva nagrada 184.000,00 kn

Druga nagrada 115.000,00 kn

Treća nagrada 69.000,00 kn

Četvrta nagrada 55.200,00 kn

Peta nagrada 36.800,00 kn

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznihpriloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednako vrijedno valorizirati slijedeće kriterije :


1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;

6. ekonomičnost u izgradnji i održavanju.


Kriteriji su jednakovrijedni.

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova i to:
1. Zlatko Hanžek, dipl.ing.arh.– predsjednik ocjenjivačkog suda
2. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh. - dopredsjednik ocjenjivačkog suda
3. Sanja Borisavljević, dipl.ing.arh.
4. Michael Baum, član
5. Stipan Marović, dipl.iur.oec.

 

Zamjenik člana OS-a
1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh.

 

Savjetnici
1. Zrinka Marović, Mr.oec.
2. Eduard Vasilj

Tehnička komisija
1. Neda Kaminski Kirš, dipl.ing.arh.
2. Katja Bobanović, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.


Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 20.12.2019. godine.


Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade, biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila.

U roku od 8 (osam) dana po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.


Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkog suda u roku od 30 dana  Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici www.stimar.hr