Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine između Zadarske ulice i Zagrebačke avenije

D0MOGRAD PROJEKTd.o.o, Boškovićeva 13a, Zagreb, OIB 30269834630

(odgovorna osoba Luka kaić – kontakt: info@domograd.hr,013705313), raspisuje, a

Katja Zorić, ovl.arh,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813, insitu.hr@gmail.com, 016190425, organizira i provodi

 

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine

između Zadarske ulice i Zagrebačke avenije u Zagrebu

 (registarski broj natječaja 100-20/ZG-IA/N)

 

Pravo sudjelovanjau svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt.Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Predmet javnog natječaja je odabir najboljeg funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog arhitektonskog rješenja za stambeno-poslovnu građevinu između Zadarskeulice i Zagrebačke avenije u Zagrebu. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata.

 

Rokovi:         -   početak natječaja: 28. rujna 2020.

  • postavljanje pitanja: do 19. listopada 2020.
  • odgovori na pitanja: do 28. listopada 2020.
  • predaja natječajnih radova: 27. studenog 2020. do 16 sati

 

Izrađivač programa je Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.

Natječajna dokumentacija se može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj proslijeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

 

Članovi Ocjenjivačkog suda

      Silva Grubešić Horvat, dia – predstavnik Provoditelja, Predsjednik OS-a

      Luka Kaić – predstavnik Raspisivača

      Ivana Uroda, dia, predstavnik Provoditelja

      Josip Cvitkušić – predstavnik Raspisivača

      Ivana Coc, dia, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Danira Matošić Matičević, dia – predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija

Davor Plavšić, dia– predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja

       Katja Zorić, dia

 

Nagrade(u neto iznosu):

I. nagrada     76.000,00 kn

II. nagrada    47.500,00 kn

III. nagrada   28.500,00 kn

IV. nagrada   22.800,00 kn

V. nagrada    15.200,00 kn

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 66.020.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno, ukupno nadzemno/podzemno prosječno 3.000,91 kn/m2 bruto (bez PDV-a).

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.