Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja "Stemabeno poslovne građevine u Zagrebu, Kačićeva ulica 8

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja “STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU KAČIĆEVA ULICA BR. 8“

 

BETA STAN d.o.o.

raspisuje, a

Studio A d.o.o.

organizira i provodi opči, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Kačićeva ulica br. 8“

 

Registarski broj natječaja HKA 52-17/ZG-A/N

 

INVESTITOR IRASPISIVAČNATJEČAJA

BETA STAN d.o.o.

10000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 254/1, OIB: 53716091359

Tel : +385 1 4843 713, mob.: 098 298 386

Adresa elektroničke pošte: kresic.romeo@gmail.com

Odgovorna osoba Raspisivača: Roman Krešić, direktor

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Studio A d.o.o., 

10000 Zagreb, Tuškanova 41, OIB: 75866788318;

Tel: +385 1 455 11 44, mob: 098 298386

Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh; email: nenad.kondza@gin.hr

Adresa elektroničke pošte: natjecajkaciceva8@gmail.com

 

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je arhitektonski, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja “STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U KAČIĆEVOJ ULICI br. 8“u Zagrebu.“

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 2.603,00 m2

 

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U KAČIĆEVOJ ULICI br. 8 u Zagrebu

Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko rješenje za gradnju stambeno-poslovne građevine koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju, obzirom da čini dio donjogradske blokovske strukture i do je Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb za koju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra.

Posebni ciljevi su definirani kao slijedeći:

-         optimalno iskorištenje građevne;

-         gradnja atraktivne stambeno-poslovne  građevine koja pridonosi urbanoj kvaliteti prostora;

-         kvalitetno oblikovanje pročelja uz ulicu;

-         zadovoljenje parkirališnih potreba,

-         u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okoliš.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

ROKOVI

Početak natječaja: 01.12.2017. godine

 

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte na adresi :

natjecajkaciceva8@gmail.com

Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 23.12.2017. godine do 13 sati, putem elektronske pošte natjecajkaciceva8@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 04.01.2017. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 06.02.2018. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave

Ocjenjivački rad završava sa radom do: 01.03.2018. godine

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektronske pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektronske pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljenii u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održatće se u roku od mjesec dana po završetkurada Ocjenjivačkoga suda. Odatumu i lokaciji održavanja izložbe bit ćeobaviješteni svi natjecatelji putemelektronske pošte.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA

M ARHITEKTI d.o.o.,Trakoščanska 4, Zagreb; OIB 70920645265, autor  Ana Mažuran Brekalo, dipl.ing.arh.,ovlašteni arhitekt.

AutorUvjeta natječaja je Nenad Kondža,dipl.ing.arh.,ovlašteni arhitekt.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fondod 127.500,00 kn.neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četri) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Nagrada Neto Neto+PDV*
1. nagrada 40% = 51.000,00 = 72.420,00 kn
2. nagrada 30% = 38.250,00 = 54.315,00 kn
3. nagrada 20% = 25.500,00  = 36.210,00 kn
4. nagrada 10% = 12.750,00 = 18.105,00 kn

* Pretpostavljeni bruto iznos (uključuje PDV ili poreze na honorare)

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:

Isključit će se radovi:

-         predani poslije roka navedenog u točki 3.5.

-         koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja

-         koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

·        realizacija prostornog programa/projektnog zadatka

·        prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;

·        funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

·        prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

·        kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uz Kačićevu ulicu;

·        ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore

arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 10.750.000,00 kn bez PDV-a), odnosno cca 4.130,00 kn/m2 (bez PDV‐a)

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi cca  650.000,00 kn (bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje:  Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju poslovne građevine.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

               1. Zoran Perišić, mag.ing.arh., ovlašteni arhitekt urbanist. (br. 535) Predsjednik O.S. - predstavnik raspisivača

               2. Prof. Silvije Novak, Zamjenik predsjednika O.S. - predstavnik provoditelja

               3. Danijel Vugrinović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt. (br. 2698) - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

               Alan Leo Pleština, ing.arh., ovlašteni arhitekt. (br. 1717)

 

Tehnička komisija: 

Biljana Brebrić, dipl.ing.arh., (br.3930)

 

Tajnik natječaja:  

Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207)

 

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.