Natječaj za izradu idejnog rješenja rekostrukcije zone ”Mali Stradun” u Dubrovniku

OGLAS O RASPISU NATJEČAJA

 Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 64-18/DU-AU/N

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je UDRUGA „Mali Stradun“, Ćira Carića 7, 20000 Dubrovnik.

OIB: 86285408260
telefon: +385 912323205
e-mail: udrugamalistradun@gmail.com
odgovorna osoba: Nikola Sršen, dr. med. dent.,  predsjednik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,

OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail:  tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl. ing. arh., predsjednik

 VRSTA NATJEČAJA: Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk.

 CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i cjelovitog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranih zahvata rekonstruktivne nadogradnje projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i strukturnoj organizaciji novih sadržaja, ali uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture. U okviru maksimalno dopuštene katnosti, a ovisno o prijedlogu buduće namjene svakog pojedinačnog poslovnog prostora, projektanti su slobodni u načinu vertikalnog komponiranja volumena; tj. odabiru optimalne visine i načina nadogradnje pojedinih arhitektonskih korpusa.

Natječaj za realizaciju će temeljem uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgade ili zahvata koji su predmet natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:  Mali Stradun natječaj – dokumentacija

Izrađivač natječajnog programa:
Društvo arhitekata Dubrovnika
Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik
drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com

Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje
Ulica kralja Tomislava 7A, 20000 Dubrovnik

Božo Benić, mag.ing.arch.
Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić
Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

 ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 2.7.2018.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 16.7.2018. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr do 23.7.2018. godine.

Rok predaje natječajnih radova je  30.8.2018. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

1. Dinko Peračić, dipl. ing. arh. – predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja
2. Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh. – dopredsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja
3. David Kabalin, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
4. Nikola Sršen, dr. med. dent., predstavnik Raspisivača
5. Lovel Giunio, dipl. ing. arh., predstavnik Grada Dubrovnika

Zamjenica člana OS-a:
Ida Polzer, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

Stručni savjetnik :
Vid Tapalović, dipl.oec., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
Martina Paun, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

Tajnica natječaja:
Doc. dr. sc. Ana Mrđa, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

 NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada              Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

I. nagrada              1                             60,000.00                            84,022.54
II. nagrada             1                             45,000.00                            63,016.91
III. nagrada            1                             30,000.00                            42,011.27
IV. nagrada            1                             15,000.00                            21,005.64

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

–        ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu:  topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),

–        arhitektonsko oblikovanje,

–        ekonomičnost i provedivost rješenja,

–        odnos prema parkovnim i zelenim površinama te

–        kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 5800 kn/m2 bez PDV-a trošak građenja i 1170 kn/m2 za vanjsko uređenje.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Opći uvjeti natječaja