Natječaj za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja “ZGRADE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA u Zagrebu na Kampusu Borongaj

Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, Grič 3 raspisuje, a Matrix-D-Inženjering d.o.o. provodi javni, opći, u jednom stupnju, I stupnja složenosti, za realizaciju N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja ZGRADE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA u Zagrebu u Kampusu Borongaj Ev. broj nabave 07‐2017‐14

Registarski broj natječaja HKA 40‐17/ZG-UA/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA

Državni hidrometeorološki zavod,
Zagreb, Grič 3,
OIB: 74660437164,
Odgovorna osoba raspisivača: dr.sc. Nataša Strelec Mahović
tel: 01 45 65 666
elektronska pošta: dhmz@cirus.dhz.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Matrix‐D‐Inženjering d.o.o.
Voćarsko naselje 118, Zagreb,
OIB: 90418223094,
odgovorna osoba provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.
tel: 098 982 9390
elektronska pošta:: natjecajdhmz@gmail.com

VRSTA NATJEČAJANatječaj je urbanističko arhitektonski, javni, opći, I stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

PREDMET NATJEČAJA izrada idejnog urbanističko‐arhitektonskog rješenja uZGRADE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA u Zagrebu u Kampusu Borongaj

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 19.788,00 m2 .

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonsko rješenja nove zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu u kampusu Borongaj, prema predloženoj programskoj strukturi te na taj način kvalitetno upotpunjenje sadržajne i oblikovne strukture kampusa Borongaj sukladno UPU-u kampusa Borongaj i provedenom urbanističkom natječaju koji je prethodio izradi UPU-a.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba ‐ ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađ ivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici / natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju

ROKOVI

Početak natječaja: 02.05.2017. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 22.05.2017. godine do 13,00 sati, putem elektronske pošte natjecajdhmz@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 30.05.2017. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 28.07.2017. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do: 28.09.2017. godine

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA MATRIX‐D‐INŽENJERING d.o.o., Zagreb, Voćarsko naselje 118, OIB 90418223094, autor Miroslav Dragomanović, ovlašteni arhitekt (ovlašteni arhitekt broj A1027), Zagreb, Žerjavićeva 17, OIB 90418223094.

IZRAĐIVAČ UVJETA NATJEČAJA MATRIX‐D‐INŽENJERING d.o.o., Zagreb, Voćarsko naselje 118, OIB 90418223094, autor Miroslav Dragomanović, ovlašteni arhitekt (ovlašteni arhitekt broj A1027), Zagreb, Žerjavićeva 17, OIB 90418223094.

NATJEČAJNI ELABORAT pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (natjecajdhmz@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond od 320.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Neto iznos Bruto iznos *
1. nagrada 40% 128.000,00 kn 160.000,00 kn
2. nagrada 25% 80.000,00 kn 100.000,00 kn
3. nagrada 15% 48.000,00 kn 60.000,00 kn
4. nagrada 12% 38.400,00 kn 48.000,00 kn
5. nagrada 8% 25.600,00 kn 32.000,00 kn

*Pretpostavljeni bruto iznos (uključuje PDV ili poreze na honorare).

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja

Isključit će se radovi:

 • predani poslije roka navedenog u točki 3.5.
 • koji ne sadrže priloge navedene u točkama VI i VIII
 • koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

 • usklađenost s Programom, zakonima i propisima
 • prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
 • multifunkcionalnost korištenja prostora
 • funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja
 • primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, (NN 85/14), koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, te mu dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 6.621.500,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • nagradni fond u iznosu od 320.000,00 kuna neto, odnosno 400.000,00 kuna bruto bez PDV-a,
 • naknada radnim tijelima u iznosu od 221.500,00 kuna bruto bez PDV-a,
 • projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 6.000.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, može sklopiti ugovor u skladu s člankom 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti, projekt uređenja okoliša i geodetski projekt) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda u kampusu Borongaj u Zagrebu.

Procijenjena okvirna sveukupna vrijednost investicije za novu zgradu Državnog hidrometereološkog zavoda iznosi 105.000.000,00 kn (bez PDV‐a), odnosno cca 5.306,00 kn/m2 (bez PDV‐a).

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud (OS) u sastavu pet (5) članova:

Predsjednica OS-a:

prof. dr. sc. Vesna Mikić, dia., ovl. arh., (br. 1700) - predstavnica provoditelja

Dopredsjednica OS-a:

dr. sc. Nataša Strelec Mahović - predstavnica raspisivača

Članovi OS-a:

prof. dr. sc. Sanja Filep, dia., ovl.arh. (br. 2256) - predstavnica provoditelja

Zlatko Hanžek, dia., ovl. arh., (br. 1352) - predstavnik provoditelja

dr. sc. Branka Ivančan-Picek - predstavnica raspisivača

Zamjenik člana OS

Danijel Marasović, dia., ovl. arh., (br. 46) – predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:

Lea Lončarević Žibret, dia. ovl. arh. (br. 3503)

Tajnik natječaja:

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt (br. 1027)

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici / natjecatelji obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na stranicama: http://www.dhmz.htnet.hr/