Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Zatvorenog bazena nalokaciji Špansko - Oranice

GRAD ZAGREB

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)

organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

Zatvorenog bazena na lokaciji Špansko – Oranice

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 975-2017-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 48-17/ZG-UA/NJN,

 

RASPISIVAČ I INVESTITORnatječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb

OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr

odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

 

PROVODITELJ I ORGANIZATORnatječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J.

Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr ;

www.daz.hr, odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik DAZ-a

 

VRSTA NATJEČAJA: projektni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti za

izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena na

lokaciji Špansko-Oranice.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg kvalitetnog

oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine zatvorenog bazena koji će služiti

sportsko – edukacijsko – rekreacijsko–rehabilitacijskoj svrsi za veliki broj stanovništva, posebice

zapadnog dijela grada koji gravitiraju ovoj lokaciji, zajedno sa svim pratećim sadržajima, koje će

zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u naselje Špansko-Oranice.

Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i

izgradnju zatvorenog bazena.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog

postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

 

PRAVO SUDJELOVANJASposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora

natječajnog rada ovlašteni arhitekt , ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom

području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,

ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi

jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad

samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici

Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured

ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda,

zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i

njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost

natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u

natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u

Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama

Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj

poveznici: http://bit.ly/2yc5Tmj

 

Izrađivač natječajnog programa:

Dubravka Petra Lubin, mag.ing.arh., 546

ovlašteni arhitekt urbanist

Ulica Republike Austrije 18

dubravka-petra.lubin@zagreb.hr; tel. 01 /610 – 1872

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 31.10.2017.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 22.11.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama

(EOJN), i na www.d-a-z.hr do 29.11.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 23.1.2018. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ),

Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

-        Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

-        Dubravka – Petra Lubin, dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica Raspisivača

-        Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

-        Helena Paver Njirić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

-        Sonja Sočivica, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

-         

Zamjenica člana OS-a:

Marina Bertina dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

 

Tehnička komisija:

Klara Gržin, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Bojan Linardić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Tajnica natječaja:

Daria Tabulov Štrelov, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno

izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će

dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

Nagrada

Broj nagrada

Neto iznos

*Bruto iznos

 

I. nagrada

1

98.000,00

137.236,82

II. nagrada

1

61.250,00

85.773,01

III. nagrada

1

36.750,00

51.463,81

IV. nagrada

1

29.400,00

41.171,04

V. nagrada

1

19.600,00

27.447,40

 

 

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši

temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

 

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja

odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri

ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

1. Urbanističko-prostornu koncepciju,

2. Arhitektonsko oblikovanje građevine,

3. Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja bazenskog kompleksa,

4. Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta,

5. Ekonomičnost rješenja kao njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske

Učinkovitosti

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim

odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o

natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne

novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u

suprotnosti sa ZJN 2016.

 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim

uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne

nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

 

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez

prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno -

tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 3.414.565,83 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose

kako slijedi:

-        nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,

-        naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,

-        projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.000.000,00 kn neto bez PDV-a za

što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje

prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze

sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra

ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio

natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

 

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu projektno – tehničke

dokumentacije cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekta, njegovo opremanje i

uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 45.000.000,00 kuna (bez PDV-a),

9.000,00 kn/m2, uključujući sve navedeno u prethodnoj rečenici.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Opći uvjeti natječaja

Pitanja i odgovori