Natječaj za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja nove stambeno-poslovne građevine, Zagreb, Tkalčićeva ulica 73

HORTUS SOLIS d.o.o.
raspisuje, a
Matrix‐D‐Inženjering d.o.o.
organizira i provodi opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju
NATJEČAJ
za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja nove stambeno – poslovne građevine, Zagreb, Tkalčićeva ulica 73

Registarski broj natječaja HKA 38‐17/ZG‐IA/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA HORTUS SOLIS d.o.o., Medvedgradska 52, Zagreb, OIB: 10674800311, odgovorna osoba raspisivača: Vanja Maksimiljanović tel: 091 6257001 e‐mail: vanja.maks8@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ Matrix‐D‐Inženjering d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb, OIB: 90418223094, odgovorna osoba provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. tel: 098 982 9390 e‐mail: natjecajtkalca@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je arhitektonski, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju. PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko‐arhitektonskog rješenja “STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU U TKALČIĆEVOJ ULICI 73, k.č. 683“. Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 1.400,00 m2 .

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja nove “STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE“ u Zagrebu, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno‐urbane i arhitektonsko‐graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba ‐ ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI

Početak natječaja: 28.02.2017. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 18.03.2017. godine do 13,00 sati, putem elektronske pošte natjecajtkalca@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 27.03.2017. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 29.04.2017. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do: 10.05.2017. godine

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA

DOMUS NOBILIS d.o.o., Zagreb, J. Stadlera 76, OIB 95477203184, autor Maja Majetić, ovlaštena arhitektica (ovlašteni arhitekt broj A2979), Zagreb, Eugena Sabljića 8, OIB 90418223094.

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (natjecajtkalca@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond od 120.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četiri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

  Neto iznos Bruto iznos
1. nagrada 40% 48.000,00 kn 60.000,00 kn
2. nagrada 30% 36.000,00 kn 45.000,00 kn
3. nagrada 20% 24.000,00 kn 30.000,00 kn
4. nagrada 10% 12.000,00 kn 15.000,00 kn

Pretpostavljeni bruto iznos (uključuje PDV ili poreze na honorare).

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja‐ isključit će se radovi:

- predani poslije roka navedenog u točki 3.5.
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII
- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- usklađenost s Programom, zakonima i propisima
- prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- racionalnost i ekonomičnost rješenja
- primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 7.000.000,00 kn (bez PDV‐a), odnosno cca 5.000,00 kn/m2 (bez PDV‐a).

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi do 450.000,00 kn bez PDV‐a, a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambeno – poslovne građevine.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
1. Davor Katušić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1840), Predsjednik O.S. ‐ predstavnik provoditelja
2. Prof. Dr. Goran Poljanec, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1693), ‐ predstavnik provoditelja
3. Mr. Sc. Branko Ivanković, dipl.ing.str. ‐ predstavnik raspisivača

Zamjenica OS‐a:

Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2818)

Tehnička komisija:

Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)

Tajnik natječaja:

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.