• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

13/05/2022

Natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja "Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu / produžen rok predaje radova na 24.06.2022.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Ruđera Boškovića 31
20000 Split
raspisuje,
a
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST
Organizira i provodi
opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti
N A T J E Č A J
za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja
“ Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu“

Registarski broj natječaja HKA 121-22/ST-AU/NJN
Evidencijski broj javne nabave: VV/02/2022

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
SVEUČILIŠTE U SPLITU, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
OIB: 29845096215
Internetska adresa: www. https://www.unist.hr/
Adresa elektroničke pošte: rektorat@unist.hr
Ime i prezime odgovorne osobe raspisivača: prof. dr. sc. Dragan Ljutić

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb
OIB: 51998222936; mob: 091 1602 956
Adresa elektronske pošte: bernfestm@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.

VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanisitičko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “ Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu“
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 5.569,00 m2

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja
novoga “ Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu“, prema predloženoj
programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane
cjeline Grada Splita.


Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI


Početak natječaja: 14.04.2022. godine.

Pitanja se mogu postavljati do 04.05.2022. na email provoditelja (bernfestm@gmail.com). Odgovori će biti poslani svim natjecateljima do 14.05.2022.


Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (www.unist.hr) i u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

Na temelju čl. 59. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije tj. putem EOJN ili e-mailom na adresu: nabava@unist.hr


Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem, sukladno članku 63. ZJN 2016, ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi ovog predmeta nabave. Naručitelj će odgovoriti na svaki pojedinačni pravodoban zahtjev na hrvatskom jeziku i odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na istovjetan način kao i osnovna dokumentacija o nabavi, putem EOJN RH. Pravodobnim se smatra onaj zahtjev koji je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Rok predaje natječajnih radova: 24.06.2022. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.


Ocjenjivački rad završava sa radom do: 11.07.2022. godine

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se u EOJN i biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu; OIB: 83615500218
Ul. Matice hrvatske 15, 21000 Split; email: info@gradst.hr
prof. Dario Gabrić, dipl.ing.arh.


NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 466.848,86 kn. bruto.
Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Raspodjela nagrada: Nagrade neto: Nagrade bruto:

1. nagrada 40% = 133.400,00 kn = 186.740,10 kn
2. nagrada 25% = 83.375,00 kn = 116.711,52 kn
3. nagrada 15% = 50.025,00 kn = 70.027,19 kn
4. nagrada 12% = 40.020,00 kn = 56.022,03 kn
5. nagrada 8% = 26.680,00 kn = 37.348,02 kn

KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:
Isključit će se radovi:
- a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
- b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
- c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
- d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- - urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- - provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak
- - funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete
- - etapnost provedbe plana izgradnje
- - racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka,..)
- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa, zelenilo, vizure,...)
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore
arhitekata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 53.600.000,00 kn bez PDV-a), odnosno cca 10.000,00 kn/m2 (bez PDV‐a)
Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi 1.988.277,26 kn (bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja će biti potrebna za ishođenje građevinske dozvole (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima, izvedbeni projekt sa troškovnikom, projekt opreme (nacrti opreme i tehničke specifikacije), geodetski projekt te ostali potrebni projekti)..

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)
2. prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.
3. prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.
4. prof. dr. sc. Tomislav Kilić
5. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Luka Petričević, mag.ing.arh.

Tehnička komisija:
1. Frane Mimica, mag.ing.arh.
2. Nikola Balić, mag.ing.comp.

Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, d.i.a. (ovl. arhitekt 1260)

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.