Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Hotel s pratećim sadržajima u Zagrebu, Maksimirska cesta 121

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

PAPIĆ GRADNJA d.o.o., 10000 Zagreb, Miroslava Kraljevića 6

(OIB: 64090430508), zastupan po Ivan Papić, dip.ing.građ

 

PROVODITELJ  NATJEČAJA:

Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb

OIB: 75866788318; Tel: 098 298386

Adresa e-pošte: nenad.kondza@gin.hr

Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

Adresa e-pošte: nenad.kondza@gin.hr;  mob.098 298 386

 

RASPISUJE NATJEČAJ

opći, prvoga stupnja složenosti za realizaciju u jednom stupnju

 

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

HOTEL S PRATEĆIM SADRŽAJIMA u Zagrebu, Maksimirska cesta 121

 

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autorpojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Svaki od natjecatelja,pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanjana ovom natječaju samo s jednim radom.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Procijenjena vrijednost izrade arhitektonskog projekta kao osnovica za izračun vrijednosti organizacije i provedbe natječaja iznosi =782.000,00 kn (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata

Procijenjena vrijednost investicijeiznosi24.000.000,00 kn (bezPDV‐a),odnosno cca. 5.350,00kn/m2(bez PDV‐a).

 

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja novoga  “HOTEL S PRATEĆIM SADRŽAJIMA“ u Zagrebu, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

 

Registarski broj natječaja je: 34-16/ZG-UA/N

 

Izrađivač natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja:

MATRIX-d  -  inženjering  d.o.o.,  Voćarsko  naselje  118,  Zagreb;  OIB  90418223094;  

Autor  Miroslav Dragomanović,dipl.ing.arh.

 

AutorUvjeta natječaja je Nenad Kondža,dipl.ing.arh.,ovlašteni arhitekt.

 

Početak natječaja je10.10.2016. godine.

 

Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnomobliku može se naručiti putem elektronske pošte (nenad.kondza@gin.hr).NakontogaProvoditeljprosljeđujenamailpoveznicuzaskidanjedokumentacije s poslužitelja Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacijaje  datumpredaje natječaja.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  28.10.2016. godine do 13 sati.

 

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte  (nenad.kondza@gin.hr),

Svima koji su preuzel inatječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori će biti dostavljeni na istu do 08.11.2016. godine.

 

NAGRADE:

Određuje se nagradni fondod 165.000,00 kn.neto,

Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnomnetoiznosu i rasporedu kako slijedi:

 

                                                               Neto                                       Neto + PDV *

1. nagrada 40%                  = 66.000,00                         = 82.500,00 kn                                   

2. nagrada 25%                  = 41.250,00                         = 51.562,50 kn   

3. nagrada 15%                  = 24.750,00                         = 30.937,50 kn   

4. nagrada 12%                  = 19.800,00                         = 24.750,00 kn

5. nagrada   8%                = 13.200,00                           = 16.500,00 kn

 

Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 5(pet) dodijeliti će se nagrade sukladno broju pristiglih radova u iznosima koji su gorenavedeni Nagrade isplaćuje raspisivač direktno nagrađenim autorima prema ispostavljenom računu ili autorskom ugovoru. Prva nagrada se mora dodijeliti.

 

Kriterij za ocjenjivanje:

 

Pored  usklađenosti  rada  s  uvjetima  raspisa  (u  pogledu  sadržaja,  rokova  i  obaveznih  priloga),  pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

-    usklađenosts Programom,zakonima i propisima

-    prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

-    funkcionalne, estetske,oblikovne i prostornekvalitete rješenja

-    racionalnost i ekonomičnost rješenja

-    primjena rješenja energetskeučinkovitostii korištenja obnovljivih izvoraenergije

 

Članovi Ocjenjivačkog suda

 

1.      Prof. Dr. Nikola Filipović, dia., ovl. arh., (br. 1825) - Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2.      Tonko Zaninović, dia., ovl. arh., (br. 2821), - predstavnik provoditelja

3.      Davorin Raos, dia., ovl. arh., (br. 242), - predstavnik provoditelja

4.      Ivan Krakan,  - predstavnik raspisivača

5.      Ivan Papić, dig - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

Vukojić Andrea, dipl.ing.arh., (br. 3920)

 

Tehnička komisija

Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)¸

 

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dia., ovl. arh. (br. 207)

 

Rok predaje natječajnih radova je 10.12.2016. godine do13.00 sati, bez obzira na način dostave,na adresi: PAPIĆ GRADNJA d.o.o., Miroslava Kraljevića 6,Zagreb,sa  napomenom„ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ“

 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 20.12.2016. godine.

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke. Ocjenjivačkog suda putem telefona il e-maila, a potom i pisanim putem u roku od 8 (osam) dana će se obavijestiti svakoga autora o  njegovom uspjehu na natječaju i visini nagrade. Rezultati će biti objavljenii u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održatće se u roku od mjesec dana po završetkurada Ocjenjivačkoga suda. Odatumu i lokaciji održavanja izložbe bit ćeobaviješteni svi natjecatelji puteme-maila.