• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

26/10/2020

Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju I. stupnja složenosti projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središte Trešnjevke

GRAD ZAGREB

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

organizira i provodi

 

Otvoreni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I. stupnja složenosti

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja

 

PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE

 

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 690-2020-EVV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 104-20/ZG-UA/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB:6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr; odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083; telefon: +385 1 4816151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr; www.d-a-z.hr; odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog prostora obuhvaćenog Programom Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke s naglaskom na inovativnim rješenjima, održivosti, urbanoj regeneraciji prostora te prostornoj integraciji zone obuhvata s Gradskom četvrti Trešnjevka-sjever.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobiti najbolje urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje Prostora središta Trešnjevke kao podloge za urbanu obnovu prostora. Osobiti naglasak stavljen je na idejno rješenja niza budućih javnih prostora od planiranog novoformiranog Trešnjevačkog trga istočno od Tržnice Trešnjevka, samog prostora Tržnice Trešnjevka do prostora Javnog parka koji se nalazi južno od Tržnice.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. dipl.ing.ur.kraj. i mag.prosp.arch ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

 

NATJEČAJNI ELABORAT raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, uz obaveznu registraciju te neograničen i besplatan pristup. Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:

http://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/tresnjevka

 

Izrađivač natječajnog programa:

Centralna perspektiva d.o.o.

Damir Sekulić, mag.ing.arch., M.A.A.P. (ETSAM) ovlašteni arhitekt A 3997

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 23.10.2020. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 08.11.2020. godine

Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.d-a-z.hr do utorka 17.11.2020. godine.

Krajnji rok za predaju projekata / natječajnih radova je utorak 15.12.2020. godine 16:00h.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je srijeda 23.12.2020. godine.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Članovi OS-a:

Sanja Jerković, dipl.ing.arh., predsjednica

Lea Pelivan, dipl.ing.arh., dopredsjednica

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Kata Marunica, dipl.ing.arh.

Damir Mioč, dipl.ing.arh.

Zamjenik:

Damir Sekulić, dipl.ing.arh., izrađivač programa

Stručni savjetnici:

Željko Jurčević, dipl.oec., stručni savjetnik za tržnice

mr.sc. Zdenko Lanović, dipl.ing.prom., stručni savjetnik za promet

Tehnička komisija:

Jelena Bule, dipl.ing.arh.

Marko Trzun, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:

Branka Grgić, dipl.ing.arh.

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 480.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

Nagrada                Broj nagrada                        Neto iznos                     *Bruto iznos

1. nagrada                      1                                192.000 kn                       255.460 kn

2. nagrada                      1                                120.000 kn                       159.663 kn

3. nagrada                      1                                  72.000 kn                         95.798 kn

4. nagrada                      1                                  57.600 kn                         76.638 kn

5. nagrada                      1                                  38.400 kn                         51.092 kn

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja

c/ Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- kvalitetnu prostorno-oblikovnog rješenja u odnosu na urbani kontekst

- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja

- mogućnost fazne realizacije rješenja

- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora Tržnice

- racionalnost i ekonomičnost rješenja

- inovativnost, ekološku komponentu i energetsku učinkovitost rješenja.

 

Natječaj se provodi u temeljem članaka 327. - 331. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16, te ostalim primjenjivim odredbama, kao i temeljem Pravilnika HKAo natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi NN 120/16.

 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 po pojedinim fazama:

-               izrada nacrta urbanističkog plana uređenja

-               izrada projektno-tehničke dokumentacije za zgradu Tržnice Trešnjevka s okolnim kolno-pješačkim površinama

-               izrada projektno-tehničke dokumentacije za zone javnih namjena:   Trešnjevački trg, Javni park, Park Zvonimira         Milčeca i zona infrastrukturnih sustava Nova cesta – Ozaljska

 

Procijenjena vrijednost javne nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade nacrta urbanističkog plana uređenja icjelokupne projektno-tehničke dokumentacije po pojedinim fazama te iznosi ukupno 6.000.000 kn bez PDV-a te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 

-         nagradni fond                                                             480.000 kn neto                     638.651 kn bruto bez PDV-a

-         naknada radnim tijelima                                            140.400 kn neto                     217.634 kn bruto bez PDV-a

-         nacrti urbanističkog plana uređenja

          i projektno-tehnička dokumentacija                                                                                5.143.715 kn bez PDV-a

 

Za izradu nacrta urbanističkog plana uređenja i cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije po pojedinim fazama Raspisivač će sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016Zakona o javnoj nabavi NN 120/16, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016Zakonom o javnoj nabavi NN 120/16 i da je u skladu s Pravilnikom HKAo natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje: 109.000.000 kn bez PDV-a.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.