• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

11/04/2024

Projektni natječaj za za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja Zgrade gradske uprave na području Ribnjak u Omišu

GRAD OMIŠ
 
raspisuje, a
 
STUDIO A d.o.o., 
 
organizira i provodi
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
 
ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ 
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja Zgrade gradske uprave na području Ribnjak
 
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR 
GRAD OMIŠ, 
21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1 
OIB: 49299622160 
Telefon: +385 21 755 502 
Internetska adresa: www.omis.hr 
odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnik Ivo Tomasović, dipl.oec. 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR 
STUDIO A d.o.o., 
10000 Zagreb Ulica Grge Tuškana 41 
OIB: 75866788318 
Tel: +385 1 455 11 44 
Mob: +385 98 298 386 
Internetska adresa : www.gin.hr 
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA 
STUDIO A d.o.o., 10000 Zagreb Ulica Grge Tuškana 41 
Stručni tim: 
Nenad, Kondža, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt i urbanist A207 i A-U 309 
Lucija Megla, mag.ing.arch. 
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: 154-24/OM-AU/NJN
EV. BROJ IZ PLANA NABAVE RASPISIVAČA NATJEČAJA: 41/2024
 
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.
 
VRSTA I PREDMET NATJEČAJA 
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 327.-331. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022 – dalje u tekstu: ZJN) te ostalim odredbama ZJN-a koje se primjenjuju na Natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata (dalje: Pravilnik) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati, ako one nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U smislu članka 133. ZJN-a provedeni Natječaj bit će uvjet za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga. 
Dijelovi uvjeta natječaja prema čl. 37. Pravilnika koji nisu navedeni u ovim Uvjetima natječaja sastavni su dio Uputa za sudionike. Natjecatelj definiran čl. 2. st. 1. Pravilnika sukladno ZJN-u smatra se sudionikom natječaja. 
 
Na sudjelovanje u pregovorima bit će pozvan pobjednik Natječaja odnosno osoba ovlaštena za projektiranje koju predlaže autor prvonagrađenog rada. 
 
Natječaj je otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju za realizaciju, 1. stupnja složenosti. 
Predmet Natječaja je idejno arhitektonsko urbanističko rješenje zgrade Gradske uprave na području Ribnjak s uređenjem okoliša.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA 
Analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno najbolje idejno rješenje za realizaciju planirane zgrade Gradske uprave na području Ribnjak.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Gradske uprave na području Ribnjak..
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio Natjecatelj prvonagrađenog rada.
Natječaj je raspisan i provodi se u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
 
PRAVO SUDJELOVANJA 
Očekuje se formiranje stručnih timova koje čine stručnjaci iz odgovarajućih područja sukladno natječajnom zadatku. 
Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 1) ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, (preslika diplome) Pravo sudjelovanja u svojstvu sudionika natječaja imaju sve ostale fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. U natječaju mogu sudjelovati i suradnici koji se ne smatra/ju autorom/koautorima natječajnog rada. Svaki od sudionika natječaja, pojedinac ili zajednica sudionika natječaja, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim natječajnim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. 
Na Natječaju kao sudionici natječaja ne mogu sudjelovati: predstavnici Raspisivača koji obavljaju upravljačke poslove, zaposlenici i upravljačko tijelo Provoditelja1, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost sudionika natječaja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. 
Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. ZJN-a i jednako se primjenjuje i na sudionike natječaja i na ponuditelja
 
NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA ZAINTERESIRANIM NATJECATELJIMA 
KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
U skladu s odredbama članka 328. ZJN-a obavijest o projektnom Natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju, na način da će se ona objaviti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (dalje: EOJN), na mrežnim stranicama Raspisivača: www.omis.hr. i na mrežnim stranicama Provoditelja Natječaja : www.gin.hr te u dnevnom tisku. 
Obavijest o projektnom Natječaju i rezultatima Natječaja Provoditelj dostavlja Raspisivaču, društvima arhitekata članicama UHA-e i Hrvatskoj komori arhitekata. 
Obavijest o rezultatima projektnog Natječaja objavit će se u EOJN-u te u dnevnom tisku, kao i na stranicama Raspisivača i Provoditelja.
 
NATJECATELJI MOGU PREUZETI NATJEČAJNI ELABORAT U DIGITALNOM OBLIKU NA POVEZNICI:
 
 
 
OCJENJIVAČKI SUD I RADNA TIJELA NATJEČAJA 
Imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 5 članova i 1 zamjenika članova Ocjenjivačkog suda uz tehničku komisiju i tajnika natječaja. 
 
Članovi Ocjenjivačkog suda (OS): 
 
1. Nikola Popić, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik Provoditelja. 
2. Ivo Tomasović, dipl. oec., zamjenik predsjednika Ocjenjivačkog suda, predstavnik Raspisivača 
3. Zora Lelas Ković, dipl.oec., predstavnica Raspisivača 
4. Bojan Baletić dipl. ing. arh., ovl. arh., predstavnik Provoditelja 
5. Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovl. arh., predstavnik Provoditelja 
 
Zamjenik člaova OS -a: 
Nenad Kondža dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja 
 
Stručni savjetnik za investociju 
Stipe Žuljević-Mikas, dipl. ing. građ. predstavnik Raspisivača 
 
Tehnička komisija: 
Andrea Vukojić, dipl. ing. arh., ovl. arh. predstavnica Provoditelja
Lucija Megla, mag.ing. arh. predstavnica Provoditelja 
 
Tajnik/ca natječaja: 
Ivica Jandrić, dipl. ing. arh., ovl. arh., predstavnik Provoditelja 
 
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA 
Ocjenjivački sud valorizirat će radove u skladu sa sljedećim kriterijima: 
- realizacija prostornog programa 
- jasnoća ideje cjelovitog rješenja 
- originalnost, suvremenost i prepoznatljivost rješenja 
- estetska i oblikovna kvaliteta rješenja 
- funkcionalnost rješenja 
- racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja. 
- energetska učinkovitost i ušteda energije. 
 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Natječajnim zadatkom i Uvjetima Natječaja, odnosno: 
1 predani poslije zadanog roka 
2 koji ne sadržavaju potrebne priloge 
3 koji nemaju potrebnu opremu 
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2., člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN-a, ostalim odredbama ZJN-a, koje se primjenjuju na projektni Natječaj te odredbama Pravilnika HKA-e, ako one nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Projektni Natječaj provodi se kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama u dogovoru s Raspisivačem sukladno članku 327. stavku 3. ZJN-a. Procijenjena vrijednost javne nabave sukladno članku 327. ZJN-a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade projektno-tehničke dokumentacije te iznosi ukupno 439.215,00 EUR bez PDV-a. Procijenjena vrijednost javne nabave raščlanjuje se na sljedeće dijelove:
 
Nagradni fond se izračunava sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza. Nagradni fond se sastoji od:
 

1. nagrada 40% 

Neto EUR: 14.656,00

*Bruto EUR: 21.251,00

2. nagrada 25% 

Neto EUR:  9.160,00

*Bruto EUR: 13.282,00

3. nagrada 15%

Neto EUR:  5.496,00

*Bruto EUR: 7.969,00 

4. nagrada 12%

Neto EUR:  4.396,00

*Bruto EUR: 6,375,00

5.nagrada 8%

Neto EUR:  2.931,00

*Bruto EUR: 5.977,00

 
Nagradni fond iznosi neto 36.640,00 EUR /*bruto 54.854,50 EUR.
 
Naknade radnim tijelima se izračunava sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza. Naknade radnih tijela uključuju:
- naknade članovima Ocjenjivačkog suda
- naknade Stručnim savjetnicima 
- naknade članovima Tehničke komisije
- naknadu Tajniku natječaja
 
Naknade radnim tijelima iznose neto 11.908,00 EUR /*bruto 24.280,50 EUR
 
Izrada projektno-tehničke dokumentacije sljedećih faza:
- idejni projekt
- glavni projekt
- izvedbeni projekt s troškovnicima
 
Cijena usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi ukupno 360.080,00 EUR bez PDV-a.
 
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE 
Autorska prava su regulirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. 
Sudionici natječaja dužni su svoje radove držati tajnim sve do objave rezultata Natječaja. Sudionici natječaja koji je/su autor/koautori prvonagrađenog rada i Raspisivač dužni su postupati u skladu sa zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda, a u vezi s daljnjom realizacijom nagrađenog rješenja. Raspisivač Natječaja isplatom nagrade stječe pravo korištenja i publiciranja rješenja za službene potrebe, uz navođenje imena autora. 
Raspisivač Natječaja isplatom nagrade stječe vlasništvo samo nad natječajnim primjerkom rada. 
Po uredno pruženim uslugama i podmirenim financijskim obvezama od strane Naručitelja prema Izvršitelju vlasnička prava nad autorskim djelom (projektno-tehničkom dokumentacijom) prelaze na Naručitelja, a u svrhu umnažanja istog, odnosno gradnje i opremanja. 
Naručitelj ima pravo umnožiti autorsko djelo u jednom primjerku, odnosno izgraditi i opremiti isto. 
Naručitelj ima pravo izložiti autorsko djelo na raznim mjestima u RH i izvan nje. Naručitelj ima pravo koristiti autorsko djelo u svrhe promidžbe izlaganja autorskog djela. Promidžba se može obavljati na svaki način uključujući internetom. 
Imenovana osoba ovlaštena za projektiranje obvezuje se odgovorno surađivati s Raspisivačem u cilju uklapanja u planiranu investiciju, održivog rješenja, a posebno na funkcionalnost i racionalnost realizacije rješenja, traženim rokovima izrade dokumentacije i drugim uvjetima koji se tijekom izrade pokažu neophodnima, a za sada nisu poznati. 
 
PROCJENA TROŠKA IZVEDBE 
Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacija Raspisivač će provesti postupke javne nabave radova ukupne procijenjene vrijednosti investicije 7.215.000 EUR bez PDV-a, odnosno prosječno 1.300,00 EUR/m2 bez PDV sukladno detaljnom iskazu troška izvedbe navedenom u Natječajnom zadatku.
 
CIJENA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
Cijena usluge projektno-tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma-sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma-sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.
Cijena izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 360.080,00 EUR bez PDV-a.
 
SADRŽAJ PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
Raspisivač (javni naručitelj) sklopit će Ugovor o pružanju usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu tehničke dokumentacije zgrade Centralnog dječjeg vrtića s uređenjem okoliša na području Ribnjak na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 133. ZJN-a s Ponuditeljem kojeg predlože sudionici natječaja prvonagrađenog rada. 
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupaka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, iznosi cca 220.200,00 EUR bez PDV-a i formirana je sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata. 
Projektno-tehnička dokumentacija sadržava idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima koji se izrađuju sukladno važećim hrvatskim propisima, a uključuje različite projekte, elaborate i podloge pojedinih struka: 
 
- Arhitektonski projekt 
- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i Projekt zaštite od buke 
   i prostorne akustike 
- Građevinski projekt – projekt konstrukcije 
- Građevinski projekt – projekt vodovoda i odvodnje 
- Elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija
- Elektrotehnički projekt – projekt vatrodojave 
- Elektrotehnički projekt – projekt sunčane elektrane 
- Strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije 
- Strojarski projekt protupožarnih instalacija 
- Strojarski projekt dizala 
- Projekt uređenja okoliša koji uključuje građevinski projekt pješačko kolnih površina i projekt hortikulture 
- Elaborat zaštite od požara 
- Elaborat zaštite na radu 
- Prikaz mjera koordinatora zaštite na radu 
- Projekt tehničke zaštite 
- Geodetske usluge (geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska situacija građevine/zgrade i GML datoteka čestice i građevine/zgrade) 
 
Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije ne uključuje: Geomehanička istraživanja i elaborat, Projekt specijalnog temeljenja (piloti i sl.), geotehničke istražne radove, druge istražne radove i revizije projektne dokumentacije) 
Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije uključuje i ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te akta za građenje. 
 
PRISTUP NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI 
Kompletnu natječajnu dokumentaciju Raspisivač će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim sudionicima natječaja, u digitalnom obliku, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN), uz objavu na mrežnim stranicama Raspisivača: www.omis.hr. i na mrežnim stranicama Provoditelja Natječaja : www.gin.hr te u dnevnom tisku . 
Raspisivač Natječaja stavlja sudionicima natječaja na raspolaganje dokumentaciju u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu. 
 
ROKOVI NATJEČAJA 
 
POČETAK NATJEČAJA 
Početak Natječaja je 4. 4. 2024. godine, a započinje od dana slanja poziva na nadmetanje (ZJN čl. 87. st. 1.) 
 
PITANJA I ODGOVORI 
Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi najkasnije do uključivo 25. 4. 2024. Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 8. 5. 2024.
 
ROK PREDAJE NATJEČAJA 
Rok predaje natječajnih radova je 18. 6.2024. godine do 14:00 sati u prostorijama Provoditelja - : 
Studio a d.o.o., ulica Grge Tuškana 41, 1000 Zagreb bez obzira na način dostave. 
 
OSTALI NAVODI
Svi ostali navodi detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.
 
Tajnik natječaja: 
Ivica Jandrić, dipl. ing. arh., ovl. arh.