Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru

GRAD TROGIR, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti, Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI U TROGIRU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 08/22 MV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 119-22/TR-IA/NJN

RASPISIVAČ natječaja je GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:  84400309496, web-stranica: www.trogir.hr , e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB: 88950229770, koje zastupa Predsjednik, Daša Gazde, dipl.ing.arh., web stranica: www.d-a-s.hr., e-mail: natjecaj.trogir@gmail.com,  

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA DRAGAN ŽUVELA, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., broj  ovlaštenja A3919, e-mail: dragan.zuvela@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti, za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru.

SVRHA I CILJ PROVEDBE NATJEČAJA:

Natječaj je iniciran od strane lokalne samouprave upravo jer je prepoznat prostorni potencijal, te utjecaj na vizure već postojećeg mosta, iznimno važnog urbanog krajobraza grada Trogira. Nažalost, postojeći most je postao funkcionalno i sigurnosno neadekvatan, ali biranje instrumenta javnog arhitektonskog natječaja je otvorio mogućnost za dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za novi most na njegovom mjestu. Most ovim činom postaje i društveno, a ne samo prostorno, relevantan dio urbane strukture, te će samo provođenje Natječaja i biranje kvalitetnog rješenja omogućiti još veće prihvaćanje istog među lokalnim stanovništvom, pa slijedno i turistima
Glavni cilj Natječaja je, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure, i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – da postane društveni punkt i(ili) mjesto (novog) gradskog identiteta. Također, vrlo je važno da sama konstruktivno-tehnička izvedba mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije.
Raspisivač Natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, u daljnjem tekstu „ZJN“), ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN, kao i  temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 03/06; izmjene i dopune 07/08, 09/09, 11/09, 08/10, 05/13, 04/14 i 13/20).
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN.

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dip.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.
Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.
Na Natječaju kao Natjecatelji ne mogu sudjelovati Voditelj Natječaja ili zamjenik Voditelja Natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

OGLAŠAVANJE NATJEČAJA
U skladu s odredbama članaka 328. ZJN poziv na Natječaj i obavijest o rezultatima Natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju, na način da će Poziv na Natječaj, uz objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, biti objavljen i na mrežnim stranicama Raspisivača GRAD TROGIR (www.trogir.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja tj. Društva arhitekata Split (DAS): (www.d-a-s.hr).
Natječajni elaborat, u digitalnom obliku, u odgovarajućem formatu, sastoji se od Uvjeta natječaja i Programa natječaja s digitalnim prilozima i fotodokumentacijom, i isti se može u cijelosti preuzeti na POVEZNICI,  te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Split (DAS): www.d-a-s.hr.

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 08.02.2022.godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 28.02.2022. godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu Provoditelja natjecaj.trogir@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i www.trogir.hr do 10. ožujka 2022. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 12.04.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: „NE OTVARAJ – za Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja pješačkog mosta na Foši u Trogiru – Ev.br.08/22 MV“, bez obzira na način dostave.

RADNA TIJELA NATJEČAJA
Ocjenjivački sud:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
1.    Nenad Ravnić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja,
2.    Ivan Jurić, dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja  
3.    Ivan Radeljak, dipl. ing.arh. - predstavnik Provoditelja  
4.    Prof.dr.sc. Ivo Babić - predstavnik Raspisivača
5.    Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn. - predstavnica Raspisivača


Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1.    Tomislav Lovrić, dipl.ing.aedif.

Tehnička komisija:
1.    Luka Mužinić, dipl.ing.arh.
2.    Daša Gazde, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:
1.    Nikša Bilić, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje Natječajnih radova, odnosno do 12. svibnja 2022. godine.
Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr) , u dnevnom tisku („Slobodna Dalmacija“), te na web stranicama Provoditelja - Društva arhitekata Split www.d-a-s.hr, Raspisivača – Grada Trogira www.trogir.hr, kao i Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr, najkasnije u roku od (8) osam dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda.

NAGRADE
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 265.000,00 kuna neto (bez PDV-a), pri čemu procijenjena vrijednost projektno- tehničke dokumentacije iznosi 190.000,00 kuna neto (bez PDV-se), dok se nagradni fond određuje u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna neto (bez PDV-a).
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim dokumentacijom za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

NAGRADA                 BROJ NAGRADA              NETO IZNOS                      *BRUTO  IZNOS                                                                                                                            
1. NAGRADA                          1                             37.500,00 kn                      52.514,09 kn
2. NAGRADA                          1                             22.500,00 kn                      31.508,45 kn
3. NAGRADA                          1                             15.000,00 kn                      21.005,64 kn
UKUPNO                                                               75.000,00 kn                    105.028,18 kn

*Aproksimativno, procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Nagrade će, u skladu s uvjetima Natječaja, Natjecateljima isplatiti Raspisivač, sukladno zakonskim propisima, a temeljem ispostavljenog računa ili temeljem Ugovora o autorskom djelu. Raspisivač će temeljem Ugovora o autorskom djelu obračunati i platiti sve pripadajuće poreze, doprinose, prirez i druga davanja na bruto honorar, sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Ukoliko je Natjecatelj obveznik plaćanja PDV-a, te se nagrada isplaćuje temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima, Raspisivač će na neto iznos obračunati i izvršiti uplatu pripadajućeg PDV-a.


KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a.    ukoliko su predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
b.    koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
c.    čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
d.    koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti i oblikovanja građevina vodeći računa o kontekstu.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
•    postizanje skladnog odnosa građevine u odnosu na širi i uži urbani kontekst te urbane vizure;
•    kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju ;
•    usklađenost sa Konzervatorskim elaboratom i smjernicama;
•    zadovoljavanje konstruktivno-tehničkih aspekata zadatka;
•    primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti;
•    adekvatnu ekonomičnost rješenja uz zadržavanje kvalitete;
•    otpornost kreiranog rješenja prema vanjskim utjecajima i upotreba adekvatnih materijala u smislu izdržljivosti i kvalitetnog održavanja.


Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 190.000,00 kuna neto (bez PDV-a), Raspisivač natječaja će nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „Osoba ovlaštena za projektiranje“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i Uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN, da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i Uvjetima natječaja, da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (idejnog, glavnog, izvedbenog s troškovnicima) potrebnog za izgradnju objekata – Pješačkog mosta na Foši u Trogiru, sukladno pozitivnim propisima sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije predviđene ovim Natječajem za realizaciju, iznosi do 3.000.0000,00 kuna (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.