Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja prostora Batarije u Trogiru

GRAD TROGIR,

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS)

organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, II. stupnja složenosti,

P R O J E K T N I   N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

UREĐENJA PROSTORA BATARIJE U TROGIRU

uključujući Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv.Marka i Glorijet maršala Marmonta

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 17/19 MV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 87-19/T-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD TROGIR, Trg Ivana pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB: 84400309496, tel: +(385) 21 800 401, www.trogir.hr , e-mail: tajnica@trogir.hr

odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6311 623, e-mail: natjecaj.trogir@gmail.com, web stranica: http://d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je KUGLA PROJEKT d.o.o., Branislav Trifunović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A1209, tel: 091 5013 731, e-mail: kugla@hi.t-com.hr

VRSTA NATJEČAJAJavni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, II. stupnja složenosti, za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Uređenja prostora Batarije u Trogiru, uključujući Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv.Marka i Glorijet maršala Marmonta.

PREDMET NATJEČAJA  je izrada idejnog urbanističkog rješenja gradskog predjela Batarija, te idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i opremanja u skladu s prijedlogom namjene Kaštela Kamerlengo, Kule Sv. Marka i Glorijeta maršala Marmonta u Trogiru. 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:  

Cilj anketnog dijela Natječaja  je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih  urbanističkih rješenja za urbanu obnovu sa rekonstrukcijom i revitalizacijom gradskog predjela Batarija u Trogiru, s povećanjem nosivog kapaciteta i održivosti predmetne urbane strukture.

Osnovni cilj dijela Natječaja za realizaciju je dobiti najbolje idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i opremanja s prijedlogom namjene Kaštela Kamerlengo, Kule Sv. Marka u Trogiru, te urbanističkog uređenja koje uključuje hortikulturno uređenje i rekreacijsko opremanje prostora Batarije oko građevina, koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno revitalizirati te zaštićene građevine.

Posebni ciljevi su slijedeći: 

-         optimalno iskorištenje prostora u obuhvatu i unutar zaštićenih građevina; 

-         postizanje skladnog odnosa građevina koje se  zadržavaju i moguće nove gradnje;

-        intervencije u građevinama i prostoru u skladu sa Konzervatorskim elaboratom za Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv. Marka te okolnog prostora Batarije u Trogiru, sa smjernicama (u prilogu), te Idejnim projektima arhitektonsko građevinske sanacije Kaštela Kamerlengo i Kule Sv.Marka (u prilogu);

-        poboljšanje i kvalitetna  rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu Trogira;

-        primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti kod intervencija u zaštićenim građevinama i predmetnom urbanom predjelu.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje,  u dijelu za realizaciju,  služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i opremanja građevina (u smislu čl. 3./19., Zakona o gradnji, NN 153/13;20/17) Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka, te urbanističkog uređenja koje uključuje hortikulturno uređenje i rekreacijsko opremanje prostora Batarije oko građevina.

Nagradama vrednovani radovi u anketnom dijelu Natječaja bit će osnova za izradu urbanističkih  programskih smjernica koje će se uklopiti u buduće Prostorne i Urbanističke planove. 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, u daljnjem tekstu „ZJN“), ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN. 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN. 

PRAVO SUDJELOVANJA

Sposobnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dip.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. 

Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada. 

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Na Natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj Natječaja ili zamjenik Voditelja Natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao Natjecatelji sudjelovati u Natječaju.

U skladu s odredbama članaka 328. ZJN poziv na Natječaj i obavijest o rezultatima Natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju, na način da će Poziv na Natječaj, uz objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, biti objavljen i na mrežnim stranicama Raspisivača GRAD TROGIR (www.trogir.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja tj. Društva arhitekata Split (DAS): (http://d-a-s.hr).

Natječajni elaborat, u digitalnom obliku, u odgovarajućem formatu, sastoji se od Uvjeta natječaja i Programa natječaja s digitalnim prilozima, i isti se može u cijelosti preuzeti na poveznici: .https://drive.google.com/open?id=1Y3JbetBS-HdsmWzUg2FlfdJjNZiY1u1A), te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Split (DAS): http://d-a-s.hr.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 09.10.2019.godine.

Obilazak lokacije je u srijedu, 16.10.2019.godine s početkom u 11:00 sati. Okupljanje je ispred Kaštela Kamerlengo, Obala bana Berislavića u Trogiru.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 28.10.2019. godine. Pitanja se dostavljaju emailom na adresu natjecaj.trogir@gmail.com . Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na http://d-a-s.hr do 07.11.2019. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 09.12.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: NE OTVARAJ – za Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja – Ev.br.17/19 MV), bez obzira na način dostave.

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Ocjenjivački sud:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

1.     Kata Marunica, dipl.ing.arh.

2.     Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh.

3.     Iva Letilović, dipl.ing.arh.

4.     Prof.dr.sc. Ivo Babić

5.     dr.sc. Vanja Kovačić

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

1.     Ante Bilić, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:

1.     Daša Gazde, dipl.ing.arh.

2.     Jelena Borota, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:

1.     Nikša Bilić, dipl.ing.arh.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 17.12. 2019. godine.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena  na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, mrežnim stranicama Raspisivača www.trogir.hr i namrežnim stranicama Provoditelja http://d-a-s.hr, najkasnije u roku od (8) osam dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda.

NAGRADE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno bruto 940.000,00 kuna (bez PDV-a), pri čemu procijenjena vrijednost projektno-tehničke dokumentacije iznosi 690.000,00 kuna neto bez PDV-se, dok se nagradni fond određuje u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim dokumentacijom za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

Nagrada                        Broj nagrada                Neto iznos 

1. nagrada                              1                      100.000,00 kn

2. nagrada                              1                        62.500,00 kn

3. nagrada                              1                        37.500,00 kn

4. nagrada                              1                        30.000,00 kn

5. nagrada                              1                        20.000,00 kn

Nagrade će, u skladu s uvjetima natječaja, natjecateljima isplatiti Raspisivač, sukladno zakonskim propisima, a temeljem  ispostavljenog računa ili temeljem Ugovora o autorskom djelu. 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno ukoliko:

a)     su predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,

b)     ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,

c)     oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,

d)     nisu u skladu s  s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalna arhitektonsko-urbanistička rješenja u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti i oblikovanja građevina vodeći računa o kontekstu.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

-         funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu i unutar zaštićenih građevina; 

-         postizanje  skladnog odnosa  građevina koje se  zadržavaju i moguće nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

-         kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju ;

-         usklađenost sa Konzervatorskim elaboratom za Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv. Marka te okolnog prostora Batarije u Trogiru, i smjernicama iz istog, te Idejnim projektima arhitektonsko građevinske sanacije Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka;

-         usklađenost s preporukama za intervencije u dobrima Svjetske kulturne baštine UNESCO-a i ICOMOS-a;

-         poboljšanje i kvalitetna  rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu Trogira;

-         primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti kod intervencija u zaštićenim građevinama i predmetnom urbanom predjelu.

Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20%(anketni dio) : 80%(dio za realizaciju).

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 690.000,00 kuna neto bez PDV-a, Raspisivač natječaja će nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „Osoba ovlaštena za projektiranje“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i Uvjetima Natjačaja, odnosno pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN, da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i Uvjetima natječaja, da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog Projekta (idejni, glavni i izvedbeni) rekonstrukcije i opremanja Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka, te urbanističkog uređenja koje uključuje hortikulturno rješenje i rekreacijsko opremanje oko Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka odnosno dijela prostora Batarije, potrebnog za rekonstrukciju objekata sukladno Uvjetima Natječaja, pozitivnim propisima i idejnom rješenju dijela za realizaciju iz prvonagrađenog rada.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije predviđene ovim Natječajem za realizaciju, iznosi do 7.340.420,00 kuna (bez PDV-a), cca 10.000,00 kn/m2.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Uvjeti natječaja i Program natječaja