Raspis međunarodnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu

Početak natječaja 18. ožujka 2019. godine | Rok predaje radova: 28. srpnja 2019. godine

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

raspisuje a

EUROPAN HRVATSKA

organizira i provodi

međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za

lokaciju naselja Ždrijac u Ninu

u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15

 

RASPISIVAČ

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 95093210687, kojeg zastupa ministar Predrag Štromar, dipl.oec.

Osoba zadužena za kontakt: Vjekoslav Žele, dipl.ing.arh., +385  3782 159, +385  91 2877 219, Vjekoslav.Zele@mgipu.hr

PROVODITELJ

EUROPAN Hrvatska, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 90441473502, kojeg zastupa predsjednica Udruge Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh.

Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima: Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh., + 385 1 48 48 401, info@europan.hr

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe imaju sve fizičke osobe sa statusom ovlaštenog arhitekta u jednoj od europskih zemalja. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od europskih zemalja prema direktivi Europskog vijeća 85/384/EEC od 10. lipnja 1985., iz područja arhitekture, urbanizma, građevinarstva, pejzažnog planiranja ili umjetnosti. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta.

Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI

Početak natječaja:  ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:  petak, 14. lipnja 2019.

Rok predaje natječajnih radova:  nedjelja, 28. srpnja 2019.

Objava rezultata natječaja:  ponedjeljak, 02. prosinca 2019.

Natječajne podloge mogu se preuzeti na web stranici www.europan-europe.eu. Nakon što natjecatelji ispune online obrazac i uplate 100 € na račun EUROPANA Europe (dostupno na www.europan-europe.eu), dobit će pristup ftp serveru s kojeg mogu skinuti digitalne natječajne podloge.

Natječaj se provodi na engleskom jeziku.

PROGRAM NATJEČAJA izradio je Mirko Buvinić, ovl.arh., Zagreb,mirko@x3m.hr

UVJETE NATJEČAJA izradio je Provoditelj

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu.

SVRHA I CILJ natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih

rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu.

NAGRADE

Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama, a koji odgovara iznosu u eurima na dan isplate; iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja EUROPAN 15:

I.   nagrada                              12.000,00 €

II.  nagrada                               6.000,00 €

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu od devet (9) članova i dva (2) zamjenika člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

Prof.mr.sc. Leo Modrčin, ovl.arh., predsjednik

Mr.sc. Olga Magaš, ovl.arh., predstavnica Raspisivača

Prof. Maruša Zorec, M.Arch., Slovenija                  

Branimir Medić, M.Arch., Nizozemska

Gorica Mehić, M.Arch., Bosna i Hercegovina                                            

Krešimir Damjanović, ovl.arh.

Šime Erlić, univ.spec.oec.

Patricia Kiš, prof.pov.umj., novinarka

Dražen Pejković, dipl.ing.arh.

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

Vladimir Jakovac, dipl.ing.arh, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Umag

Dr.sc. Svebor Andrijević, ovl. arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja

Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri

ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati

na prvom zasjedanju:

- konceptualnu vrijednost rješenja

- povezanost sa glavnom temom natječaja "Produktivni grad" i inovativnost rješenja

na drugom zasjedanju:

- uspješnost ideje na lokaciji

- povezanost s glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti

- odgovor na konkretne probleme na lokaciji

- potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada

- inovativni karakter javnih prostora

- povezanost različitih funkcija

- funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

Ovaj se natječaj objavljuje u skladu s pravilima međunarodne organizacije EUROPAN Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa RH.

Registarski broj natječaja dodijeljen od Hrvatske komore arhitekata: 74-19/NIN-AU/NJN/E15

www.europan.hr  │   www.europan-europe.eu │  info@europan.hr