• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/09/2019

Raspis natječaja za idejno rješenje stambeno - poslovne građevine na lokaciji Ulica kneza Branimira - Ulica kneza Borne u Zagrebu

Javni arhitektonski natječaj za idejno rješenje stambeno - poslovne građevine kneza Branimira - kneza Borne u Zagrebu

VMD MODEL d.o.o.

raspisuje, a

Matrix-D-Inženjering d.o.o.

organizira i provodi javni, opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju

NATJEČAJ

za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje stambeno-poslovne građevine

kneza Branimira – kneza Borne u Zagrebu

 

Registarski broj natječaja HKA 85-19/ZG-A/N

INVESTITOR IRASPISIVAČ NATJEČAJA

VMD MODEL d.o.o.

10000 Zagreb, Strojarska 20

OIB 61472246713

Tel: +385 1 6065 222                                

Adresa elektroničke pošte: neven.mikec@vmdgrupa.hr; 

zastupan po: Neven Mikec, dipl.oec., direktor.

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Matrix-D-Inženjering d.o.o.

10000 Zagreb, Voćarsko naselje 118

OIB: 90418223094 

Tel: 098 982 9390

Adresa elektroničke pošte: natjecajVMD@gmail.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.

 

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je arhitektonsko - urbanisitIčki, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja„Stambeno - poslovne građevine kneza Branimira - kneza Borne“

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi43.000,00 m2

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonsko - urbanističkog rješenja„Stambeno - poslovne građevine kneza Branimira - kneza Borne u Zagrebu“, Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko - urbanističko rješenje za gradnju stambeno-poslovne građevine koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju, obzirom da čini dio donjogradske blokovske strukture i do je Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb za koju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra.

Posebni ciljevi su definirani kao slijedeći:

-       optimalno iskorištenje građevne;

-       gradnja atraktivne stambeno-poslovne  građevine koja pridonosi urbanoj kvaliteti prostora;

-       kvalitetno oblikovanje pročelja uz ulicu;

-       zadovoljenje parkirališnih potreba,

-       u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okoliš.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

ROKOVI

Početak natječaja: 01.09.2019. godine

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektroničke pošte na adresi:

natjecajVMD@gmail.com Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 20.09.2019. godine do 13 sati, putem elektroničke pošte natjecajVMD@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 01.10.2019. godine, na adresu elektroničke pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 04.11.2019. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački rad završava sa radom do: 30.11.2019. godine

 

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA

UOA Miljenko Bernfest, Iblerov trg 7, Zagreb, OIB: 98819877613, 

Autor Programa natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Autor Uvjeta natječaja je Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

 

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 390.000,00 kn. neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                                                                                                                             Neto                      

                1. nagrada 40%  =                                                                             = 156.000,00 kn 

                2. nagrada 25%  =                                                                             =   97.500,00 kn 

                3. nagrada 15%  =                                                                             =   58.500,00 kn 

                4. nagrada 12% =                                                                              =   46.800,00 kn 

                5. nagrada   8% =                                                                              =   31.200,00 kn 

 

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:

Isključit će se radovi:

-          predani poslije roka navedenog u točki 3.5. Uvjeta natječaja

-          koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja

-          koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

∙           realizacija prostornog programa/projektnog zadatka

∙           prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;

∙           funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

∙           prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

∙           kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uz ulicu kneza Branimira i ulicu kneza Borne;

∙           ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore

arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 172.000.000,00 kn bez PDV-a), odnosno cca 4.000,00 kn/m2 (bez PDV‐a)

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi  4.000.000,00 kn (bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje:  Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambeno-poslovne građevine.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

1.       Prof. Dr. sci. Marijan Hržić, dia., ovl. arh., (br. 1638) – predsjednik O.S. predstavnik provoditelja

2.       Doc. Daniel Marasović, dia., ovl. arh., (br. 46) - predstavnik provoditelja

3.       Doc. Lovorka Prpić, dia., ovl. arh., (br. 2818) - predstavnik provoditelja

4.       Neven Mikec, dipl.oec. - predstavnik raspisivača

5.       Branimir Stručić, ing.građ. - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh., (br. 1260)- predstavnik provoditelja

Tehnička komisija

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)

Silvija Dozet, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3467)

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.207)

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.