• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

01/02/2019

Raspis natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenje rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin kuk

OGLAS  O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

Opći, u jednom stupnju, anonimni,za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČ AJ

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

REKONSTRUKCIJE ZONE MALISTRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata  71-19/DU-AU/N

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)

UDRUGA „Mali Stradun“,

Čira Carića 7, 20000 Dubrovnik.

OIB: 86285408260

telefon:+385 912323205

e-mail:  udrugamalistradun@gmail.com

odgovorna osoba:  Nikola Sršen, dr. med. dent., predsjednik

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)

 Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb

 OIB: 75866788318

 Tel: +385 1 455 11 44

 Mob: +385 98 298 386

 E-mail: nenad.kondza@gin.hr

 Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Društvo arhitekata Dubrovnika

Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com

Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje Ulica kralja Tomislava 7A, 20000 Dubrovnik

Božo Benić, mag.ing.arch.

Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić

Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

 

VRSTA NATJEČAJA

Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je  izrada  idejnog  arhitektonsko-urbanističkog  rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

 

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i cjelovitog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranih zahvata rekonstruktivne nadogradnje projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i strukturnoj organizaciji novih sadržaja, ali uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture. U okviru maksimalno dopuštene katnosti, a ovisno o prijedlogu buduće namjene svakog pojedinačnog poslovnog prostora, projektanti su slobodni u načinu vertikalnog komponiranja volumena; tj. odabiru optimalne visine i načina nadogradnje pojedinih arhitektonskih korpusa.

Natječaj za realizaciju će temeljem uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgade ili zahvata koji su predmet natječaja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

U svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju

samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

 

OGLAS O NATJEČAJU

Oglas o raspisu Projektnog natječaja objavljuje se u ''Slobodnoj Dalmaciji'', a obavijest o raspisu i rezultatima Projektnog natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na sljedećoj poveznici: https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 1.2.2019.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  19.2.2019. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu  natjecaj.malistradun@gmail.com.

Pisani odgovori bit će objavljeni na poveznici    https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj  do 1.3.2019. godine.

Rok predaje natječajnih radova je   2.4.2019. godine do 16:00 sati bez obzira na  način dostave na adresi:

 Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41, s napomenom: ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Ocjenjivački  sud:

1.            Nikola Popić, dipl. ing.arh. predstavnik Provoditelja, Predsjednik Os-a

2.            Lovel Giunio, dipl. ing.arh., predstavnik Grada Dubrovnika

3.            Dražen Pejković, dipl. ing.arh., predstavnik Provoditelja

4.            Gordana Radman, dipl. ing.arh., predstavnik Raspisivača

5.            Nikola Sršen, dr. med. dent.,  predstavnik Raspisivača

 

Zamjenica člana OS-a:

Dalia Đuratović, dipl.ing.arh.,predstavnica Raspisivača

Stručni savjetnik:

Vid Tapalović, dipl.oec., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:

Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Andrea Vukojić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni   i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

Nagrada        Broj nagrada            Neto iznos                *Bruto iznos

I.  nagrada                1                     60,000.00                  84,022.54

II.  nagrada                1                     45,000.00                  63,016.91

III. nagrada                1                     30,000.00                  42,011.27

IV. nagrada                1                     15,000.00                  21,005.64

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a.            Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b.            Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c.            Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d.            Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

-              ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu: topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),

-              arhitektonsko oblikovanje,

-              ekonomičnost i provedivost rješenja,

-              odnos prema parkovnim i zelenim površinama te

-              kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova.

-              provedivost faznosti gradnje prilikom realizacije izgradnje u gradbenom i  imovinsko-pravnom smislu

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 5800 kn/m2 bez PDV-a trošak građenja i 1170 kn/m2 za vanjsko uređenje. Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.