Raspis natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja "Poslovne građevine u Zagrebu na Radničkoj cesti k.č. 69/16 i 69/18 k.o. Trnje"

 

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja “POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA RADNIČKOJ CESTI, k.č. 69/16 i 69/18 k.o. Trnje“

SLONČEK TRGOVINA d.o.o.

raspisuje, a

Studio A d.o.o.

organizira i provodi opči, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

“POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA RADNIČKOJ CESTI, k.č. 69/16 i 69/18 k.o. Trnje“

 

Registarski broj natječaja HKA 49-17/ZG-A/N

INVESTITOR IRASPISIVAČ NATJEČAJA

SLONČEK TRGOVINA d.o.o.

HR - 10000 Zagreb, Radnička cesta 41 A (OIB: 27312115057),

odgovorna osoba raspisivača: Kristijan Župan, mob. 098 422 888

email: info@sloncek-trgovina.hr

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Studio A d.o.o.,

10000 Zagreb, Tuškanova 41, OIB: 75866788318;

Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. mob: 098 298386

email: radnicka2017@gmail.com

 

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je arhitektonski, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja “POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA RADNIČKOJ CESTI, k.č. 69/16 i 69/18 k.o. Trnje“

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača

iznosi 9.251,00 m2

 

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja nove

POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA RADNIČKOJ CESTI“ u Zagrebu, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI

Početak natječaja: 17.10.2017. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 07.11.2017. godine do 13 sati, putem

elektronske pošte radnicka2017@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 17.11.2017. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja

Rok predaje natječajnih radova: 17.12.2017. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave

Ocjenjivački rad završava sa radom do: 22.12.2017. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke. Ocjenjivačkog suda putem telefona il emaila, a potom i pisanim putem u roku od 8 (osam) dana će se obavijestiti svakoga autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini nagrade. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA

PULS AR d.o.o., Zagreb, Bulićeva 4; OIB 95822642291, autor Alan Leo Pleština, ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Autor Uvjeta natječaja je Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 217.500,00 kn. neto.

Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Neto Neto + PDV*

1. nagrada 40% = 87.000,00 kn 108.750,00 kn

2. nagrada 25% = 54.375,00 kn 67.968,75 kn

3. nagrada 15% = 32.625,00 kn 40.781,75 kn

4. nagrada 12%= 26.100,00 kn 32.625,00 kn

5. nagrada 8%= 17.400,00 kn 21.750,00 k

* Pretpostavljeni bruto iznos (uključuje PDV ili poreze na honorare)

 

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja- isključit će se radovi:

- predani poslije roka navedenog u točki 3.5.

- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII

- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- usklađenost s Programom, zakonima i propisima

- prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

- racionalnost i ekonomičnost rješenja

- primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 41.629.500,00 kn (bez PDV-a), odnosno cca 4.500,00 kn/m2 (bez PDV‐a). Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi do = 1.980.000,00 kn bez PDV-a, a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju poslovne građevine.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Marko Dabrović, dipl.ing.arh., Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2. Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3532), - predstavnik provoditelja

3. Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3253), Zamjenik predsjednika O.S. - predstavnik provoditelja

4. Krešo Orač - predstavnik raspisivača

5. Mirna Župan - predstavnica raspisivača

 

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

Iva Bedenko, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:

Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3864)

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dia., ovl. arh. (br. 207)

 

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

PROGAM NATJEČAJA