Raspis natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Stambeno poslovne građevine u Zagrebu, Medulićeva ulica br. 12

GWT d.o.o.
raspisuje, a
Matrix-D-inježnjering d.o.o.
organizira i provodi opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
"STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U Zagrebu, Medulićeva ulica br. 12"

Registarski broj natječaja HKA 77-19/ZG-A/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA
GWT d.o.o. 10000 Zagreb, Voćarska 48
OIB: 05626170569
tel: +385 1 4663391
mob: 098233140
Adresa elektroničke pošte: gwt@gwt.hr
zastupan po: mr.sc. Leon-Tomislav Gregurić, direktor.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Matrix-D-Inženjering d.o.o.
Voćarsko naselje 118, Zagreb
OIB: 90418223094
Adresa elektronske pošte: natjecajmeduliceva12@gmail.com
Odgovorna osoba provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh.
Tel: 098 982 9390

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je arhitektonski, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Stambeno poslovne građevine u Medulićevoj ulici br. 12. u Zagrebu"
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi 2.400,00 m2.

SVRHA I CILJprovedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitekonskog rješenja stambeno poslovne građevine u Medulićevoj ulici br. 12 u Zagrebu.
Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko rješenje za gradnju stambeno-poslovne građevine koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju, obzirom da čini dio donjogradske blokovske strukture i da je Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb za koju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra.
Posebni ciljevi su definirani kao sljedeći:

 • optimalno iskorištenje građevine;
 • gradnja atraktivne stambeno-poslovne građevine koja pridonosi urbanoj kvaliteti prostora
 • kvalitetno oblikovanje pročelja uz ulicu;
 • zadovoljenje parkirališnih potreba
 • u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okoliš.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječajusamo s jednim radom.
Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI
Početak natječaja: 05. lipnja 2019. godine
Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte na adresi: natjecajmeduliceva12@gmail.com. Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumntacija je datum predaje natječaja.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 01. srpnja 2019. godine do 13,00 sati, putem elektronske pošte natjecajmeduliceva12@gmail.com

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 10. srpnja 2019. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja.

Rok predaje natječajnih radova: 2. rujna 2019. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Natječajne radove natjecatelji mogu predati Provoditelju s početkom od sljedećeg datuma 28. kolovoza 2019. godine svakim radnim danom od 10-13 sati na gore navedenoj adresi.

Ocjenjivački rad završava sa radom do 20. rujna 2019. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektronske pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektronske pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektronske pošte.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA
Matrix-D-Inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb, OIB: 90418223094, Autorf Programa natječaja je Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt.
Autor Uvjeta natječaja je Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlaštenih arhitekt

NAGRADE
Određuje se nagradni fond od 135.000,00 kuna neto.
Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četiri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

1.nagrada 40% 54.000,00 kn
2. nagrada 30% 40.500,00 kn
3. nagrada 20% 27.000,00 kn
4. nagrada 10% 13.500,00 kn

 

KRITERIJI
Kriteriji za usklađenosti rada s uvjetima natječaja:

Isključit će se radovi:

 • predani poslije roka navedenog u točki 3.5. Uvjeta natječaja
 • koji ne sadrže priloge naveden u točki VI i VIII Uvjeta natječaja
 • koji na bilo k oji na čin krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 10.000.000,00 kn bez PDV-a, odnosno cca 4.166,00 kn/m2 (bez PDV-a).
Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno - tehničke dokumentacije iznosi cca 625.000,00 kn (bez PDV-a) a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konsstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekt) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt ulaganja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambeno-poslovne građevine.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (tri) člana:

 1. Davorin Raos, dipl.ing.arh. - predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja
 2. Dražen Plevko, dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja
 3. mr.sci. leon-Tomislav Gregurić - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Ankica Pavlović, dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja

Tehnička komisija

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh.
Silvija Dozet, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh.

Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezani pridržavati

Opći uvjeti natječaja