Raspis natječaja za izradu idejnog rješenja stambene građevine u Zagrebu na k.č. br. 4838/1 k.o. Trešnjevka

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
SETOM d.o.o., Zagreb, Bencekovićeva 33, (OIB: 34602183958), zastupan po direktoru Tomislavu Šekeriji - mob: 098/ 800 657 - mail: info@setom.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktorici Zrinki Marović - tel: 01 6040 278, 01 6040 469 – mail: stimar@stimar.hr
Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

RASPISUJE NATJEČAJ
prvog stupnja složenosti
OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE
U ZAGREBU NA K.Č. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA


PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je
Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. – Tomislav Dolečki dip.ing.arh. – ovlašteni arhitekt - mail: tomislav@cpa.com.hr telefon: 01/6190-356
Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt –
mail : stimar@stimar.hr, telefon: 01 60 40 278


Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta
iznosi cca 205.217,00 (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.
Procijenjena vrijednost investicije: cca 5.431.000,00 kn bez PDV-a odnosno
nadzemno cca 4.500,00 kn/m2 i podzemno cca 3.000,00 kn/m2 (prosječno cca
3.518,00 kn/m2) bez PDV-a.


PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju
stambene građevine na k.č. 4838/1 k.o. Trešnjevka – Zagreb.
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca 647m2.


SVRHA I CILJ javnog natječaja je dobiti najbolje idejno rješenje niske stambene
građevine na k.č.br. 4838/1 k.o. Trešnjevka, koje će u programskom i oblikovnom
smislu adekvatno vrednovati ovu lokaciju.


Registarski broj natječaja je: 81-19/ZG-I /N

NATJEČAJNE podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-
mail: stimar@stimar.hr i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom do
roka za postavljanje pitanja 10.08.2019. (podloge se dostavljaju mailom i to bez
naknade - ne plaćaju se)


ROKOVI:
Početak natječaja: 22.07.2019.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 10.08.2019.
Pisani odgovori (mailom) bit će dostavljeni do 21.08.2019.
Rok predaje natječajnih radova je 23.09.2019. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e
maila stimar@stimar.hr

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 66.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i
rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada  33.000,00 kn
Druga nagrada 20.000,00 kn
Treća nagrada 13.000,00 kn

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno valorizirati slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja, posebno onog prema Zadarskoj ulici (Zagrebačkoj aveniji);
6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Kriteriji su jednakovrijedni

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.


ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana:

Ocjenjivački sud

1. Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.– predsjednik ocjenjivačkog suda

2. Gordan Cmrečki, dipl.ing.arh. - dopredsjednik ocjenjivačkog suda
3. Tomislav Šekerija, član


Zamjenik člana OS-a

1. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh.

Savjetnik

1. Stipan Marović, dipl.iur.oec


Tehnička komisija

1. Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja

1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 11.10.2019. godine.

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade, biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila
U roku od 8 (osam) dana po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici www.stimar.hr