Raspis natječaja za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu

 

GRAD SPLIT, raspisuje i provodi

Javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni

PROJEKTNI  N A T J E Č A J

za izradu stručnih rješenja

za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 2017/17-00-007

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 51-17/ST-AU/NJN

 

RASPISIVAČ I PROVODITELJ natječaja je GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: 021/310-023,  021/310-309, e-mail: katarinanatasa.mercep@split, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa:  www.split.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni

PREDMET NATJEČAJA  je arhitektonsko-urbanistički, u dijelu za realizaciju za izradu stručnih rješenja za izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac za područje  Žnjanskog platoa, a u anketnom dijelu za daljnji razvoj Žnjanskog platoa te kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA  je odabir najboljeg stručnog rješenja za izradu izmjena i dopuna detaljnog plana, a temelji se na Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita u povodu rasprave Prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac(Kl: 350-02/17-03/02,URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-3, 28.ožujka 2017.godine)

Pristupit će se izradi arhitektonsko urbanističkog natječaja radi donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac. Temelj za izradu natječajnog programa iz točke 1. ovog Zaključka bit će Programska osnova za izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac koju je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2017. godine,  zatim Zakon i Podzakonski akti, te važeća prostorno planska dokumentacija

Prostorni obuhvat za izradu stručnih rješenja – koja su predmet natječaja:

-        uži obuhvat je prostor “Žnjanskog platoa” površine 9,6 ha, za koji je GUP-om određena R2 i R3 namjena, razgraničene dužobalnom šetnicom

-        širi obuhvat  čine kontaktne zone: na istoku područje Duilova te na zapadu područje Trsteničke uvale  za koje je  GUP-om Splita određena namjena T1, te propisana obveza izrade UPU-a

Najbolje stručno rješenje unutar obuhvata Žnjanskog platoa u dijelu natječaja za realizaciju bit će podloga za pokretanje procedure izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik –Radoševac, a autori provonagrađenog rješenja unutar obuhvata za Žnjanski plato stječu pravo izrade planske dokumentacije (izmjena i dopuna važećeg DPU-a) što ne uključuje izradu projektne dokumentacije.

Prijedlozi rješenja daljnjeg razvoja Žnjanskog platoa, te kontaktnih zona Trstenička uvala i Duilovo (anketni dio) temeljem preporuka Ocjenjivačkog suda bit će analitička podloga za buduću detaljniju analizu navedenih područja, i ovisno o preporukama Ocjenjivačkog suda, moguća podloga za buduće izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a Splita.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada  je  barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt  urbanist. Ostali  autori  mogu biti  ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh.,  mag. ing. arch. ili  studenti  arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni  ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od  natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima  pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su  sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova  ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača/ Provoditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata i Programske osnove, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

Na ovaj natječaj se primjenjuju i odredbe o sukobu interesa temeljem članaka 75. do 83. ZJN 2016.

Obavijest  o  projektnom  natječaju i  Obavijest  o  rezultatima  natječaja   objavljuje  se najprije u  Elektroničkom  oglasniku javne nabave (EOJN) , a  iste Provoditelj   dostavlja  Hrvatskoj komori  arhitekata  u skladu  s  odredbama  članka 328. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16,u daljnjem tekstu ZJN) , te se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Splita : www.split.hr

DOKUMENTACIJA

Raspisivač/Provoditelj Natječaja stavlja natječajni elaborat  svim natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH  u Narodnim novinama  (EOJN), te na mrežnim stranicama Grada Splita: www.split.hr. Natječajna dokumentacija https://goo.gl/b8gJKH

Izrađivač natječajnog elaborata

Ured Vojnović d.o.o., Ivo Vojnović dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt – A 258, Ovlašteni arhitekt-urbanist – A-U 388

Mihaljevića 1, Split 21 000

Tel: 021 314 977,  GSM 091 2111603

E-mail: ivo.vojnovic@st.t-com.hr

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 27.11.2017. godine.

Natjecatelji  imaju  pravo  postavljati  pitanja do    08.12.2017. godine  (petak),    putem e-maila na adresu:katarinanatasa.mercep@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr putem faxa na broj 021/310 258 ili kroz Elektronički oglasnik javne nabave.

Pisani odgovori bit će dostavljeni svim natjecateljima najkasnije do 19.12.2017. godine kroz Elektronički oglasnik javne nabave na način da se ne navode podaci o gospodarskom subjektu koji je postavio pitanje.

Rok predaje natječajnih radova je 05.02.2018. godine (ponedjeljak) , do 15:00 sati na protokol Grada Splita, adresa:Obala kneza Branimira 17, 21.000 Split bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

 1. Vjekoslav Ivanišević, ovlašteni arhitekt, predsjednik,
 2. Andro Krstulović Opara, gradonačelnik,
 3. Gojko Berlengi, dipl.ing.arh.
 4. Dragan Žuvela, ovlašteni arhitekt,
 5. Mario Šerić, dipl.oec.

 

Zamjenik člana OS

Dujam Ivanišević, ovlašteni arhitekt

Stručni savjetnici:                    .

Iskra Macura, dipl.iur (usklađenost urbanističkog rješenja s prostorno razvojnim potencijalom  lokacije)

Dražen Pejković, dipl.ing.arh (realizacija prostornog programa, urbanističko arhitektonska kvaliteta i funkcionalnost rješenja, te racionalnost i ekonomičnost izvedbe)

Tehnička komisija:

Maja Aljinović, dipl.ing.arh.

Branka Mimica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:

Ružica Batinić-Santro, dipl.ing.arh.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna neto.

 

Nagrada Neto iznos
I. nagrada 228.000,00 Kn
II. nagrada 142.500,00 kn
III. nagrada 85.000,00 kn
IV. nagrada 68.400,00 kn
V. nagrada 45.600,00 kn

 

Ocjenjivački sud  dodijelit će nagrade prema konačnom rangu radova.

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s natječajnim programom i uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova valorizirat će se:

 • realizacija prostornog programa,
 • urbanističko arhitektonska kvaliteta rješenja,
 • funkcionalnost rješenja,
 • racionalnost i ekonomičnost izvedbe
 • usklađenost urbanističkog rješenja s prostorno razvojnim potencijalom  lokacije

Iz ovog natječaja isključit će se radovi:

 • predani poslije roka za predaju
 • koji ne sadrže sve priloge navedene u Sadržaju natječajnog rada
 • koji su odstupili od natječajnog programa

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o  natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Natječaj u dijelu za realizaciju se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu Izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije (DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac) - pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem čl. 133.1. ZJN 2016.

Cjelokupna procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 690.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu i izradi Izmjena i dopuna DPU-a:

nagradni fond  iznosi  570.000,00 kuna neto bez PDV-a

naknada članovima ocjenjivačkog suda iznosi 75.000,00 kuna, bez PDV-a.

vrijednost usluge izrade Izmjene i dopune DPU-a priobalnog područja Trstenik Radoševac iznosi 45.000,00 kuna bez PDV-a i ugovorit će se na  temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za izradu prostorno planske dokumentacije koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i u skladu s Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

 

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.