• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/10/2018

Rezultati natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Ekonomske škole Vukovar

GRAD VUKOVAR
i
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK (GFOS)
OTVORENI, JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 63-18/VU-A/NJN

OZNAKA IZ PLANA JAVNE NABAVE RASPISIVAČA NATJEČAJA: MV-18-10

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Vukovar, adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, kojeg zastupa gradonačelnik: Ivan Penava, prof., OIB:50041264710, telefon:+385 32 456 501, e-mail: gradonacelnik@vukovar.hr, mrežna stranica: www.vukovar.hr, osoba za kontakt: Domagoj Centner, e-mail: domagoj.centner@vukovar.hr

PROVODITELJ: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, adresa: Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kojeg zastupa dekan: izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ., OIB: 04150850819, telefon:+385 31 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr, internetska adresa: www.gfos.unios.hr, osobe za kontakt: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., e-mail: zkoski@gfos.hr, Željka Jurković, dipl. ing. arh., zjurkovic@gfos.hr

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA: Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., e-mail: zkoski@gfos.hr, Željka Jurković, dipl. ing. arh., e-mail: zjurkovic@gfos.hr

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: otvoreni, javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza

(“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju.

PREDMET NATJEČAJA: izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Ekonomske škole u Vukovaru, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i vanjskim parternim uređenjem parcele sa sportskim igralištima.

Za natječaj koji je trajao od 23. srpnja 2018. godine do roka za predaju 10. listopada 2018.godine regularno je zaprimljeno 30 radova. Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud valorizirao je natječajne radove po sljedećim jednakovrijednim kriterijima:

1. kvaliteta prostornog koncepta Ekonomske škole Vukovar, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji stambenog naselja Olajnica, doprinos nove zgrade slici grada (pogled sa šetališta uz rijeku Vuku),

2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,

3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),

4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,

5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,

6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,

7. upotrijebljeni materijali.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof. art. Goran Rako, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, izv. prof. dr. sc. Mia Roth-Čerina, dipl. ing. arh., izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh. , Vlatko Štimac, dipl. ing. arh., dr. sc. Mira Majstorović, mag. oec., Krešimir Šlafhauzer, dipl. ing. građ., Sandra Sučić, dipl. ing. arh., donio je jednoglasnu odluku o 1. nagradi, dok su odluke o 2., 3., 4., i 5. nagradi donesene većinom glasova:

I. nagrada u neto iznosu 80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 18

Autori: Mirjana Lozanovska,

Silvija Shaleva,

Erik Jurišević,

Nina Pahović

Posteri

II. nagrada u neto iznosu 50.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 12

Autori: Vedran Pedišić,

Antonija Milovac,

Martina Petrač,

Ida Katić,

Gordana Gregurić Miočić

III. nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 02

Autori: Dubravka Vranić, dipl. ing. arh.

Vanesa Busija

IV. nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 27

Autori: Tonći Vlahović,

Ivan Samac

V. nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 29

Autori: Toma Plejić, dipl. ing. arh.

Lea Pelivan, dipl. ing. arh.

Zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh., Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh.

Tehnička komisija: dr. sc. Ivana Brkanić, mag. ing. arch., Lucija Lončar, mag. ing. arch.

Tajnica Natječaja: Marija Krajnović, mag. ing. arch.

Natječaj se provodi temeljem Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja Ekonomske škole Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 13/2017) u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 1.828.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016: Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi približno 36.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba ovlaštena za projektiranje (u daljnjem tekstu: Projektant) se obvezuje za Naručitelja izraditi projektnu dokumentaciju sukladno urbanističkim propozicijama i projektnom programu ovog Natječaja kojim se definiraju osnovni zahtjevi naručitelja u svezi zgrade, opremanja, cijene izgradnje i u kojemu se daju opći podaci i osnovni elementi za izradu projekta. Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole mora sadržavati sve potrebne projekte, elaborate, studije, potrebne uvjete, potvrde na glavni projekt, kao i revizije, potvrde revizije i sl. Pored toga, Projektant je obvezan izraditi i Izvedbenu projektnu dokumentaciju s pratećim troškovnicima, sve prema Natječajnom elaboratu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu ponuditelja ima jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba. Autor je jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području (suradnike), ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

za OCJENJIVAČKI SUD

Marija Krajnović, mag. ing. arch.

Tajnica Natječaja