Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Urbanističko - arhitektonski, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici u Varaždinu

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, Internetska adresa: http://www.varazdin.hr/ , odgovorna osoba: gradonačelnik Goran Habuš, Telefon: +385 (0)42/402-502, Fax: +385 (0)42/210-742, E-mail adresa: goran.habus@varazdin.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, odgovorna osoba: predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: valentina@cubus.hr

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Ksenija Gomaz – Knežević, dipl.ing.arh, (Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12, E-mail adresa: ksenija.gomaz.knezevic@varazdin.hr, Telefon: 042/201-417) i Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, E-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, Telefon: 098/791-090 (Društvo arhitekata Varaždin).

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 27-16/VŽ-UA/NJN

BROJ IZ PLANA NABAVE GRADA VARAŽDINA ZA 2016.GODINU:

PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI – BAGATELNA NABAVA, Redni broj bagatelne nabave: 4. - Javni urbanističko-arhitektonski natječaj prostor zapadno od palače Zakmardy u Varaždinu

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje bivšeg parkirališta u Habdelićevoj ulici u Varaždinu, na način da se prvenstveno formira pješačka poveznica između parka Vatroslava Jagića i Habdelićeve ulice, ali i poveznica ostalih susjednih mikrozona, te time dobije visokovrijedan javni prostor, koji bi postao nova točka okupljanja građana. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju.

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (s Uvjetima natječaja, Programom natječaja, te prostorno-planskom dokumentacijom, te u pogledu rokova, opreme, sadržaja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA na natječaju su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/arhitektica učlanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja bila je definirana Uvjetima natječaja. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, imao je pravo sudjelovanja na natječaju samo s jednim radom, a osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici nisu mogle predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju nisu mogli kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenica člana ocjenjivačkog suda, stručna savjetnica, članica tehničke komisije, tajnica natječaja, izrađivači natječajnog elaborata, voditelji Akupunkture grada i mentori radionice u sklopu Špancirfesta, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nisu imale niti osobe koje su, osim za projektiranje, imale i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako je time bila ugrožena konkurencija.

Na natječaj, koji je trajao od 17. ožujka 2016. god. do roka za predaju natječajnih radova 17. svibnja 2016. god., zaprimljeno je ukupno 38 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. – predsjednik, Goran Habuš, Mario Sambolec, dipl.ing., Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovl. arh., Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., te Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. - zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

STRUČNA SVJETNICA: Doc.dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh, ovl. arh.

TEHNIČKA KOMISIJA: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovl. arh.

TAJNICA NATJEČAJA: Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. god. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 37

AUTORI: AUTORSKI TIM B!RO:

Dora Lončarić
Mario Kralj
Saša Košuta
Ljiljana Lončarić

II. Nagrada u neto iznosu 18.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 15

AUTORI:

Gruša Bauman, dipl.ing.arh.
Marko Gusić, stud. arh.
Mario Grgurev, stud. arh.
Dora Kljenak, stud. arh.
Domagoj Ciglar, stud. arh.

III. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 23

AUTORI:

Ksenija Ivić
Andrej Došen
Nikola Arambašić
Božica Vojnović

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o uslugama, koji se planira naknadno sklopiti s prvo nagrađenim pod uvjetima da ispuni tražene dokaze sposobnosti, a prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno – tehničke dokumentacije iznosi 72.200,00kn (bez PDVa), a procijenjena ukupna vrijednost nabave iznosi 195.000,00kn (bez PDVa).

Natječaj je proveden u skladu s „Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti“, KLASA: 406-01/14-02/2, UR.BR: 2186/01-01-2014-1 od 1. travnja 2014., kojeg je donio Gradonačelnik Grada Varaždina i odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Za Ocjenjivački sud:
Tanja Martinec, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja