• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

16/12/2016

Rezultati Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Gradske tržnice u Zadru

GRAD ZADAR

i

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I stupnja složenosti

natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Gradske tržnice u Zadru

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je Grad Zadar,
Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854
kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.
tel.: 023/208 040, fax: 023/208 197, e-adresa: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Tea Grašo Genari, struč.spec.oec., e-adresa: tea.graso@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je Društvo arhitekata Zadar,
Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
tel.: 023/ 778 700, fax: 023/ 778 370, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh., e-adresa: ana.dindic@yahoo.com

IZRAĐIVAČI PROGRAMA NATJEČAJA su
doc. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.,
Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb, OIB: 42061107444, e-adresa: vlado.kasun@gmail.com

Ev. broj nabave: MN 9/16

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 2016/S 013-0027953

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 31-16/ZD-UA/NJN

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru u cjelini, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Zadrom je izrada projekta uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem (Zona 1) - natječaj je za realizaciju. Zona 2 je anketni dio natječaja.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru. Podjela područja obuhvata prema cilju natječaja je određena s dvije zone: Zona 1 (za realizaciju) i Zona 2 (anketni dio natječaja).

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Na natječaj, koji je trajao od 30. rujna 2016. do roka za predaju natječajnih radova 29. studenog 2016., zaprimljeno je ukupno 28 radova.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. prof. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. doc. Ivana Ergić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
3. prof.mr.sc. Emil Šverko, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
4. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
5. Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Zamjenik:
dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
1. Nenad Rimanić, ing.arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
2. Vlatko Marušić, dipl.oec., T.D. Tržnica Zadar d.o.o.
3. Zrinka Prusac, dipl.ing.agronomije, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA
1. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Zrinka Vrkić, dipl.ing. arh., predstavnik Provoditelja
3. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK NATJEČAJA
Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova:
kvaliteta urbanističko-arhitektonskog koncepta; usklađenost rada s programom natječaja; usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima; funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja; racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju; inovativnost u pristupu rješavanja zadatka; kvaliteta rješenja natkrivanja seljačke tržnice, dizajn prodajne klupe - banka.

Ocjenjvački sud je na 6. sjednici održanoj 11.prosinca 2016. donio sljedeću odluku o dodjeli nagrada:

ODLUKA O NAGRADAMA

I. nagrada u neto iznosu od 80.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 26 natječaj tržnica

Autori:
njiric+arhitekti i Numen/For/Use

Autori:
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl. ing. arh
Nikola Radeljković, dipl.diz.
Sven Jonke dipl.diz.

Suradnici:
Domagoj Mlinarić, stud.arh.
Ivan Siništaj, stud.arh.
Ian Kruezi, stud. arh.
Irma Šmuc, dipl.ing.arh.

PRVA NAGRADA

II. nagrada u neto iznosu od 50.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 24 natječaj tržnica

Autori:
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Robert Potokar, U.D.I.A.
Anja Patekar, M.I.A.
Jernej Borko, M.I.A.

DRUGA NAGRADA

III. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 28 natječaj tržnica

Autor:
SODA-arhitekti

Projektni tim:
Jure Čudina, mag.ing.arh.
Vedran Jukić, dipl.ing.arh.
Maša Medoš, mag.ing.arh.

Suradnici:
Mihaela Goluža, mag.ing.arh.
Marin Knežević, mag.ing.arh.
Diego Kozlović, mag.ing.arh.

Koncept dizajna prodajnog pulta:
REdizajn - Neven Kovačić, dipl. diz.

Konzultanti za konstrukciju:
Radionica statike - Vlaho Miljanović, mag.ing.aedif.
Ivan Klepo, mag.ing.aedif.

TREĆA NAGRADA

IV. nagrada u neto iznosu od 24.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 25 natječaj tržnica

Autori:
akademik Branko Kincl, dipl.ing.arh.
Ivan Benković, mag.ing.arch.
Ana Breka, dipl.ing.arh.
Mirta Dropulić, dipl.ing.arh.
Ivana Drviš, dipl.ing.arh.
Almir Ibrahimović, dipl.ing.arh.
Zrinka Mustać, dipl. ing.arh.
Mihovil Selak, dipl.ing.arh.

Konzultant za konstrukciju:
Zlatko Belošević, dipl.ing.građ.

Konzultant za krajobrazno uređenje:
Robert Duić, dipl.ing.agr.

Konzultant za zaštitu od požara:
Goran Tončinić, dipl.ing.arh.

ČETVRTA NAGRADA

V. nagrada u neto iznosu od 16.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 04 natječaj tržnica

Autori:
Velinka Galić, dipl.ing.arh.
Vlado Bandur, mag.ing.arch.
Željka Đalto, mag.ing.arch.
Bruna Furač, mag.ing.arch.
Marko Galić, mag.ing.arch.
Marija Pavlović, mag.ing.arch.

PETA NAGRADA

Planirana okvirna vrijednost uređenja gradske Tržnice za područje Zone 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) iznosi 8.841.000,00 kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom), tj. 7.000,00 kn/m2.

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Zonu 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) iznosi 486.255,00 kuna (bez PDV-a) bez uređenja partera ulica uz Zonu 1.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45., st.4., t.2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH). Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uklju uje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinsko obrtničkih radova za područje Zone 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem).

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (''Narodne novine'', br. 85/14) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

Za Ocjenjivački sud:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh.
tajnik Natječaja