Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
I
DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA
OBJAVLJUJU REZULTATE

Za javni, opći, prvi stupanj složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA
TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU 

Evidencijski broj nabave: JN-N-1/16-UOPP

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:  32-16/RO-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB:  25677819890,  
Tel:  052 805 205,
e-mail: gradonacelnik@rovinj.hr
internetska adresa: www.rovinj.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je:  Giovanni Sponza, gradonačelnik.
 
PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA  (DAI-SAI),Istarska 30, 52100 Pula, OIB: 18852569845
Tel:  098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr
internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja:  A.B.C.D. d.o.o. Poreč, Osmog marta 1, 52440 Poreč OIB: 35600938308 sa stručnim timom: Jugo Jakovčić, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, konzervator; Dino Krizmanić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3032; Leonid Zuban, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3363
Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

PREDMET je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju.

SVRHA natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Trga maršala Tita i okolnih trgova, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom  javnom gradskom prostoru.
Cilj je Natječaja i sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija trgova i rive kao i moguće namjene dajući specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s užim centrom grada.
Ciljevi natječaja:

 • Parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata
 • Gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja
 • Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa
 • Rješenje „povijesnih“ urbanih elemenata
 • Rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu
 • Rješenje javne rasvjete
 • Analiza i osmišljavanje mogućih elemenata urbane opreme

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.
OCJENJIVAČKI SUD   
Predsjednik Ocjenjivačkog suda:

 • Saša Bradić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, ovlašten arhitekt (Austrija)

Članovi Ocjenjvačkog suda:
2.       Marino Budicin, predstavnik raspisivača,
3.       Berislav Iskra, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt br. 521, predstavnk raspisivača,
4.       Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh.,  predstavnik provoditelja,
5.       Silvije Novak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,


Zamjenica članova:
Ana Slamar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica br.3599, predstavnik raspisivača,  


Stručni savjetnik:

Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., viši stručni savjetnik u Konzervatorskom odjelu u Puli,

Tehnička komisija:
Stanislava Martinis, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača,


Tajnica natječaja:
Galena Grohovac, dipl.ing.arh.,  predstavnica provoditelja     

KRITERIJI
Formalni kriteriji - usklađenost rada s uvjetima natječaja
Radovi koji će se isključiti iz daljnjeg postupka ocjenjivanja :

 • Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
 • Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
 • Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Stručni kriteriji za ocjenjivanje natječajnog rada:
Radovi će se vrednovati na osnovu zadanih kriterija ovim redoslijedom:

 • funkcija i oblikovanje urbanih površina,
 • prostorna i oblikovna analiza postojećih povijesnih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značajki prostora
 • primjena odgovarajućih uvjeta korištenja i uređenja pojedinih zona unutar jedinstvenog javnog prostora trga
 • funkcija i oblikovanje javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora
 • funkcija i odabir i/ili oblikovanje urbane opreme
 • rješenje i unapređenje održivog načina prometne komunikacije,
 • primjena načela zaštite povijesnog nasljeđa, 
 • primjena načela energetske učinkovitosti i ekološki prihvatljivih rješenja uređenja (npr. kod javne rasvjete, prometa, odvodnje oborinskih voda, odabira vrste materijala),
 • primjena načela ekonomičnosti, racionalnosti i faznosti koja se vrednuje prema financijskim pokazateljima i to u odnosu procijenu vrijednosti uređenja po m2 uređene površine. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 37.000.000,00 kuna (bez PDV-a). Planirana okvirna vrijednost investicije po m2:  2.740,00 kn/m2 (bez PDV-a), obuhvat zahvata iznosi 13.500,00 m2 od čega se 3.500,00 m2 odnosi na rekonstrukciju postojećeg kamenog opločenja;
 • Parterno uređenje trgova (zahvata)
 • Urbana oprema (uključujući ugostiteljske terase i privremene građevine)
 • Javna i ambijentalna rasvjeta
 • Komunalna infrastruktura (oborinska odvodnja)

Radovi se rangiraju prema ukupnom ostvarenom broju bodova.

Ocjenjivački sud na II sjednici dana 24. siječnja 2017. donio sljedeću odluku o dodjeli nagrada:

ODLUKA O NAGRADAMA

1. nagrada u neto iznosu od 100.000,00 kuna dodjeljuje se radu broj 02:

Autor:
Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.

 

Projektna suradnja:

Ivana Krmpotić, mag.ing.arh.

Željko Pavlović, dipl.ing.arh.

Davor Pavlović, dipl.ing.arh.

 

Konzultanti:

dr.sc. Marijan Skazlić, dipl.ing.građ.

Robert Duić, dipl.ing.agr.

Mihajlo Šprem, ing. hidrotehnike


2. nagrada u neto iznosu od 62.500,00 kuna dodjeljuje se radu broj 09:

Autori:     
Dujam Ivanišević, dipl.ing.arh.
Silvija Ivanišević,  dipl.ing.arh.    

Suradnici:

Josip Mičetić, dipl.ing.arh.

3D vizualizacije:

Marko Klarić dipl.ing.arh.

3. nagrada u neto iznosu od 37.500,00 kuna dodjeljuje se radu broj 05:

Autori:
Architekt Martin Kohlbauer ZT-GmbH
Koautori:
Mauro Milli, mag.ing.arh.
Barbara Reiter
DI Christoph Sieler4. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kuna dodjeljuje se  radu broj 17:

Autori:
Ristić Maja, mag.ing.arch.
Mrđen Nika, MSc
Alavuk Pustijanac Bojana, dipl.ing.arh.
Smilović Mario, dipl.ing.arh

5. nagrada u neto iznosu 20.000,00 kuna dodjeljuje se  radu broj 11:   

Autori:
Žunić Alen
Hubeny Katarina          
Dajak Antonia
Siniša Bjelica, ovl. Arh.      
Suradnici:
3D Vizualizacije
Čanić Eugen Zvonimir
Procjena troškova:
Ceraj Krešo   

            

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Procijenjena vrijednost javne nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, stručnom savjetniku, naknadi Provoditelju natječaja, Hrvatskoj komori arhitekata i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 405.625,00 kuna neto, od čega je nagradni fond 250.000 kuna neto, 73.125,00 kn neto gore navedenih naknada, i materijalni troškovi 55.000,00 kn neto, te vrijednosti usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu do 1.292.000,00 kn bez PDV-a. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.697.625,00 kn (bez PDV-a).

Ugovor o uslugama za izradu projektno - tehničke dokumentacije će se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-u pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-om i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.
Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni arhitektonsko-građevinski projekti, glavni i izvedbeni projekti instalacija javne i ambijentalne rasvjete i odvodnje oborinskih voda) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju objekta, njegovo opremanje i ishođenje svih potvrda i dozvola, sukladno pozitivnim propisima.

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji već izvršen plaćanjem nagrade (idejno arhitektonsko rješenje).

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 37.000.0 00,00 kuna (bez PDV-a).
Planirana okvirna vrijednost investicije po m2:  2.740,00 kn/m2 (bez PDV-a).
Obuhvat zahvata iznosi 13.500,00 m2 od čega se 3.500,00 m2 odnosi na rekonstrukciju postojećeg kamenog opločenja.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN, ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, Odluka Ustavnog suda RH 13/14), (u daljnjem tekstu ZJN)  koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Za Ocjenjivački sud:
Galena Grohovac, dipl.ing.arh.
tajnica Natječaja