Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA"

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

 

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J

za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu

UPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 082/20

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:93-20/KA-UA/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac,

OIB: 25654647153

telefon: 047/628 102

e-mail: damir.mandic@karlovac.hr        

odgovorna osoba: gradonačelnik Damir Mandić

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,

OIB: 01152649489

telefon:  01/4816 151

e-mail:  tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., predsjednica

 

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti, urbanističko – arhitektonski izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA“.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja „ŠRC Korana“.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg idejno urbanističko-arhitektonsko rješenja uređenja prostora „ŠRC Korana“ koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati  lokaciju na desnoj obali Korane u središtu grada Karlovca.

Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja "ŠRC Korana".

 

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist.  Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., ili studenti arhitekture .

               

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

 

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja,  zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

 

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim Natjecateljima, u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata www.uha.hr putem poveznice: http://bitly.ws/8EYc

 

ROKOVI NATJEČAJA

 

Početak natječaja je 2.6.2020. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 26.6.2020. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.srckorana@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 3.7.2020. godine.

 

Rok predaje natječajnih radova je 28.8.2020. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 27. i 28.08.2020. 09:00-16:00h). Adresa za slanje i predaju natječajnih radova: UHA, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb  s naznakom „URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKI NATJEČAJ ZA IZRADU URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE PODLOGE ZA IZRADU UPU ''ŠRC KORANA'' u Karlovcu - NE OTVARAJ – natječajni rad“.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

 

  1. dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog suda
  2. dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ. – predstavnica Raspisivača, dopredsjednica Ocjenjivačkog suda
  3. Ivona Jerković, dipl.ing.arh.  – predstavnica Provoditelja
  4. Nikolina Maradin, dipl.ing.arh. – predstavnica Raspisivača
  5. Toma Plejić, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja

 

Zamjenik člana OS-a:

Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja

 

Tehnička komisija:

Luka Lipšinić, dipl.ing.- predstavnik Raspisivača

Martina Stjepandić, mag.ing.arch.- predstavnica Provoditelja

 

Tajnica natječaja:

Margareta Luša Jurić, dipl.ing.arh.- predstavnica Provoditelja

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 190.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

 

Nagrada              Broj nagrada                      Neto iznos                          *Bruto iznos

I.   nagrada                         1                             76,000.00                            106.428,56

II.  nagrada                         1                             47,500.00                            66.517,85

III. nagrada                         1                             28,500.00                            39.910,71

IV. nagrada                         1                             22,800.00                            31.928,57

V. nagrada                          1                             15,200.00                            21.285,71

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i iznosi ukupno 250.000,00 kuna bez PDV-a te bez ostalih davanja i doprinosa.

 

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

- zadovoljenje prostornog programa;

- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

- prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne    

  kvalitete rješenja;

- kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju

- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju

- mogućnost realizacije u etapama / fazama.

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

 

Anketni natječaj se ne provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu prostorno-planske dokumentacije sukladno članku 133. stavak 1. i članku 327. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016).

Nakon odabira idejnih rješenja (nagrađeni radovi) koja će služiti kao urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja “ŠRC Korana”, sukladno Poglavlju 2, člancima od 327. do 331. ZJN 2016 i ostalih odredbi ZJN 2016, koje se primjenjuju na  natječaj te odredaba Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa odredbama ZJN 2016, pristupit će se postupku javne nabave za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Usluge izrade prostorno-planske dokumentacije ugovarati će se s odabranim izrađivačem na temelju provedenih otvorenih postupaka javne nabave.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.