• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

23/02/2014

Posebni uvjeti građenja i potvrde o usklađenosti s uvjetima zaštite od požara prema novom Zakonu

U dopisu se navodi kako slijedi:
 
Novim Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13) uvelike se promijenjena procedura donošenja lokacijskih i građevinskih dozvola što je imalo za posljedicu da kod izgradnje većine objekata nije potrebno ishoditi lokacijsku već samo građevinsku dozvolu.
 
Inspekcija zaštite od požara kao jedno od javnopravnih tijela definiranih navedenim Zakonima dužna je i obvezna postupati u skladu s istima na sljedeći način: 
 
1. Postupci kod ishođenja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu 
 
Sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju za navedene slučajeve izdaje se lokacijska dozvola a samim tim pribavljaju se i posebni uvjeti javnopravnih tijela.
Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta, koji podnosi investitor ili opunomoćeni projektant direktno javnopravnom tijelu od kojeg se traže posebni uvjeti, prilaže se primjerak kompletnog idejnog projekta (ne njegov izvadak) i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tar.br. 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama (N.N.br. 8/96, 77/96, 95/97, 131197, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13) u iznosu od 120,00 HRK.
Idejni projekt mora biti izrađen sukladno člancima 128.-133. Zakona o prostornom uređenju.
U smislu zaštite od požara bitno je da Idejni projekt sadrži osnovna polazišta značajna za osiguranje temeljnih zahtijeva za građevinu (članak 128. stavak 1. točka 3. Zakona o prostornom uređenju). 
Po obavljenom pregledu Idejnog projekta iz područja zaštite od požara Ministarstvo unutarnjih poslova ili nadležna Policijska uprava, kao javnopravno tijelo koje sudjeluje u postupku, će u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva izdati tražene posebne uvjete ili rješenjem iste odbiti.
 
2. Postupci kod ishođenja posebnih uvjeta za građevinsku dozvolu 
 
Sukladno Zakonu o gradnji prije podnošenja zahtijeva upravnom tijelu za izdavanje građevinske dozvole investitor je dužan sam ishoditi posebne uvjete od javnopravnih tijela. Kako je novim Zakonom o gradnji predviđena izrada samo glavnog projekta i elaborata koji prethode njegovoj izradi, utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrde da je Glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima obavlja se u jednom objedinjenom postupku. 
Uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno potvrde (suglasnosti) koji podnosi investitor ili opunomoćeni projektant, potrebno je priložiti Elaborat zaštite od požara (ako za to postoji obveza propisana posebnim propisom) i jedan primjerak svih knjiga Glavnog projekta, kao i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tar.br. 1. i 17. Zakona o upravnim pristojbama u iznosu od 520.00 HRK. 
Dakle, zakonodavac je propisao da se posebni uvjeti i potvrde Glavnog projekta od javnopravnih tijela utvrđuju na temelju izrađenih knjiga Glavnog projekta kroz jedinstveni postupak na način kako je to propisano člancima 81., 82., 83., 86, i 87. Zakona o gradnji. 
Po obavljenom pregledu Elaborata zaštite od požara i knjiga Glavnog projekta iz područja zaštite od požara Ministarstvo unutarnjih poslova ili nadležna Policijska uprava, će u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva: 
Izdati potvrdu ako su Elaboratom zaštite od požara koji je podloga za izradu Glavnog projekta definirane i primijenjene sve potrebne i propisane mjere zaštite od požara (tj. sadrže sve mjere zaštite od požara koje bi se i inače propisale kroz posebne uvjete) a Glavni projekt je u potpunosti usklađen sa Elaboratom zaštite od požara; 
ili 
Utvrditi posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara i dopisom zatražiti od podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana Elaborat zaštite od požara i glavni projekt usklade sa tako utvrđenim posebnim uvjetima koji u Elaboratu zaštite od požara nisu definirani ili nisu primijenjene sve potrebne i propisano mjere zaštite od požara koje predmetna građevina mora zadovoljiti. Ukoliko u ostavljenom roku podnositelj zahtjeva dostavi usklađen Elaborat zaštite od požara i Glavni projekt izdaje se potvrda a ukoliko se ne dostavi ili dostavi Elaborat zaštite od požara Glavni projekt koji i dalje nisu usklađeni s propisanim i traženim mjerama zaštite od požara, zahtjev će se odbiti Rješenjem
ili 
Zahtjev će se Rješenjem odbiti ako su Elaboratom zaštite od požara definirane primijenjene sve potrebne i propisane mjere zaštite od požara (sadrže sve potrebne propisane posebne uvjete) ali Glavni projekt nije usklađen sa Elaboratom zaštite od požara.
Rješenje o odbijanju izdavanja potvrde na Glavni projekt dostavlja se podnositelju zahtjeva i prema potrebi upravnom tijelu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole. 
Postupak ishođenja potvrde iz područja zaštite od požara na Glavni projekt za građenje građevina za koje je već izdana lokacijska dozvola isti je kao i u slučaju kada se ne izdaje lokacijska dozvola osim što se provjerava usklađenost sa posebnim uvjetima zaštite od požara propisanim kod pregleda Idejnog projekta i to je izdavanje potvrde definirano člancima 88., 89., 90., 91., 92. i 93. Zakona o gradnji. 
 
Nalog za plaćanje propisane upravne pristojbe za provedbu navedenih postupaka popunjava se na sIjedeći način: 
Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE IBAN ili br računa primatelja: HR1210010051863000160
Model-poziv na br. primatelja 64-5002-713-(0IB platitelja) 
Iznos....120,00 HRK (520,00 HRK) 
Opis plaćanja: DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU ili DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA ZA UTVRĐIVANJE POTVRDE (SUGLASNOSTI) ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
 
Pored navedenog, smatramo da je potrebno naglasiti da u slučaju ako će upravni postupak izdavanja akata potrebnih za zakonit početak gradnje provoditi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u sjedištu tada utvrđivanje posebnih uvjeta iz područja zaštite od požara provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu (Sektor za inspekcijske poslove), a ako će taj postupak provoditi upravno tijelo lokalne ili područne razine utvrđivanje posebnih uvjeta iz područja zaštite od požara provodi nadležna Policijska uprava (Inspektorat unutarnjih poslova).