Račun u sustavu fiskalizacije

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik je dužan ispostaviti račun za svaku isporuku i obavljenu uslugu, i to najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje.

Račun mora sadržavati 
podatke o izdavatelju (naziv radnje, adresu i osobni identifikacijski broj vlasnika), 
nadnevku izdavanja računa,
broju računa,
nazivu robe ili usluge,
jediničnoj cijeni i 
ukupnom iznosu računa.
 
Na već propisani sadržaj računa obveznik fiskalizacije – 
prva skupina (nema naplate u gotovini) mora obvezno dodati:
1. vrijeme izdavanja računa i to sat i minutu,
2. oznaku operatera (osobe na naplatnom uređaju),
3. oznaku načina pladanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.
 
Obveznici fiskalizacije – druga skupina (imaju naplatu i u gotovini) moraju obvezno dodati:
1. vrijeme izdavanja računa i to sat i minutu,
2. oznaku operatera (osobe na naplatnom uređaju),
3. oznaku načina pladanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
4. JIR i
5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.
 
Oznaka operatera (osobe na naplatnom uređaju) može biti ime i prezime osobe, inicijali osobe, oznaka komercijalist 1, operater 1, prodajni predstavnik 1, itd, ved kako društvo odluči.
U slučaju obveznika – druge skupine, navedena oznaka na računu mora se povezati s OIB-om te osobe i mora se dostaviti Poreznoj upravi kao element računa u postupku izdavanja fiskalnog računa
 
Prva skupina (nema naplate u gotovini)-pojašnjanje
 
1. Datum i vrijeme izdavanja računa - datum, sat, minuta
 
2. broj računa – sastoji se od 3 dijela, i to:
 
a) broj računa - svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina. 
Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije.
Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično.
Numerički broj računa je uvijek broj (1,2,3,4,5,….,50,….100,…1000,…nnnn) i ne može biti 01, ili 901 ili 201301
NAPOMENA: obveznici koji s fiskalizacijom počinju od 01.04.2013. godine ili 01.07.2013. godine mogu ispostavljati račune počevši od broja 1, što znači da računi što su ispostavljeni u 2013. godini iznimno mogu dva puta počinjati s brojem 
b) oznaka poslovnog prostora - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije
Poslovni prostor je definiran kao svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, pokretno mjesto koje služi za obavljanje djelatnosti (kombi, dostavna vozila). 
U slučaju povremenog obavljanja djelatnosti na drugom mjestu (sajam, seminar i slično) poslovni prostor se može izmijeniti na lokaciju održavanja povremene djelatnosti.
Za terenske djelatnosti (npr. prodajni predstavnici) odredit će se da je poslovni prostor pokretan. Također, zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati i dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost. Način na koji de društvo označiti i numerirati svoje poslovne prostore je proizvoljan i ostavljen je svakom društvu da odluči i kreira onako kako smatra da je društvu najlakše.
 c) oznaka naplatnog mjesta
Primjerice prvi račun ima broj 1-1-1, drugi 2-1-1, itd. 
 
3. Oznaku načina plaćanja računa - gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice, itd) ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice, i dr).
 
Što je naplatni uređaj? Bilo koji uređaj koji društvo obveznik fiskalizacije koristi za izdavanje računa. 
U trgovini je to blagajna, kasa. U veleprodaji ili kod društava koji račune pripremaju u uredima na kompjuterima i putem pisača, naplatni uređaj je upravo taj kompjuter odnosno pisač na kojem se račun i priprema.
 
Primjer naplatnog uređaja u veleprodaji
Veliko poduzeće prodaje robu isključivo putem žiro-računa. Zbog obujma posla ima zaposleno 10 komercijalista koji u odjelu prodaje svakodnevno obračunavaju robu i izdaju račune. Svaki komercijalist ima svoj kompjuter i printer.
- Ako postoji centralni sustav iz kojeg se „vuku“ brojevi računa onda de ovaj obveznik imati jednu poslovnu jedinicu (ured) sa jednim naplatnim uređajem (centralizirani uređaj, server).
Međutim, obveznik ima 10 komercijalista koji se na računima mogu pojaviti kao izdavatelji računa sa svojim oznakama 
 Ako ne postoji centralni sustav nego svaki komercijalist prati neki svoj slijed računa, onda će ovaj obveznik imati jednu poslovnu jedinicu sa 10 naplatnih uređaja 
Kako onda izgleda slijed računa?
Niz računa može biti ili po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
 
Primjer 1  Slijed računa po svakom poslovnom prostoru
Poduzeće koje se bavi trgovinom ima 3 dućana. Poslovni prostori su određeni kao PJ1, PJ2 i PJ3. U svakom poslovnom prostoru postoje 2 blagajne koje su označene brojevima 1, 2.
Slijed računa po svakom poslovnom prostoru znači da dvije (2) blagajne unutar jednog poslovnog prostora su centralizirane i da „vuku“ brojeve računa s jednog mjesta (npr. servera ili centralne blagajne), dakle centralizirano. 
Međutim, u broju računa mora biti navedeno koja blagajna je izdala račun (da li blagajna oznake 1 ili blagajna oznake 2). U tom slučaju slijed računa je slijedeći:
Primjer 2 Slijed računa po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru
Slijed računa po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru znači da svaka blagajna unutar poslovnog 
prostora prati svoj slijed računa. U tom slučaju slijed računa je slijedeći:
 
Primjer računa malog obveznika fiskalizacije:
 
Storniranje računa
Kad je račun za promet u gotovini pogrešno ispostavljen putem elektroničkog naplatnog uređaja obveznik fiskalizacije dužan je taj račun stornirati putem istog elektroničkog naplatnog uređaja. 
Obveznik fiskalizacije elektronički potpisuje elemente računa, te ih putem internetske veze dostavlja Poreznoj upravi.
Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani dijelovi računa, te je li račun potpisan ispravnim aplikativnim certifikatom. 
Ako su ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava putem internetske veze dostavlja obvezniku poruku o storniranju računa.
Nakon toga obveznik fiskalizacije može račun stornirati, te fiskalizirati ispravni račun.
Ako nisu ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava šalje poruku o odbitku storniranja računa,te se čitav postupak mora ponoviti.
Dakle, u svim slučajevima kad je ispisan pogrešan broj računa, kad je odbijena kreditna kartica, ili u sličnim situacijama, potrebno je fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa s negativnom svotom prvog računa, te ispravni račun. Pri tome svaki račun ima novi redni broj, čija je slijednost utvrđenu u internom aktu. Ako se po storniranju računa obavlja povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu moguće je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
U slučaju naplate dijela usluge prije dolaska stranke potrebno je izdati i fiskalizirati račun za predujam. Nakon što se usluga obavi stranci treba ispostaviti konačni račun u kojemu se zaračunava cjelokupna usluga, a račun za predujam mora se stornirati na gore opisani način.
 
 
IZVOR: TEB poslovno savjetovanje