• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

30/07/2013

ZAKON O PDV–za građevinske usluge račun bez iskazanog PDV-a

Dana 01.07.2013 nastupile su promjene u Zakonu o PDV-u (NN 73/13), a koje se odnose na način obračuna usluga u graditeljstvu. 

Odredbom članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, propisano je da je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, obvezan platiti PDV, kad mu se obave sljedeće isporuke:   
a)      građevinske usluge kojima se smatraju usluge u svezi s izgradnjom, stavljanjem u uporabu, održavanjem, promjenom ili rušenjem građevinskog objekta, uključujući usluge popravka i čišćenja, te ustupanja osoblja koje obavlja građevinske usluge,  
b)      isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te određenih dobara i usluga 
c)      isporuka nekretnina prema članku 40. stavak 1. točka j) i k) Zakona o PDV-u, ako se isporučitelj odlučio za oporezivanje prema članku 40. stavak 4. Zakona o PDV-u (ova odredba se primjenjuje od 01.01.2015. godine, jer tada stupaju na snagu odredbe članka 40. stavak 1. točka j) i k), te članka 40. stavak 4. Zakona o PDV-u), 
d)     isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe, 
e)      prijenos dozvola za emisije stakleničkih plinova, u skladu s Direktivom Vijeća 2003/87/EZ, kojom se uspostavlja trgovanje dozvolama za emisije stakleničkih plinova unutar Europske unije. 
  
Primjer:   
Hrvatski porezni obveznik ''A'' obavio je hrvatskom poreznom obvezniku ''B'' građevinske radove na nekretnini u Hrvatskoj.  
Temeljem odredbe članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, izvršitelj usluge neće zaračunati PDV na ovu uslugu, jer porezna obveza prelazi na primatelja usluge – poreznog obveznika ''B''.          
Primatelj usluge – porezni obveznik ''B'' će u poreznoj prijavi iskazati obvezu temeljem prijenosa porezne obveze, te pravo na pretporez u istom iznosu, ako naravno ima pravo na pretporez (obračunski se podmiriti tu obvezu). 
  
Odredbom članka 152. stavak 1. Pravilnika o PDV-u, propisano je da se  građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona uključujući usluge održavanja, rekonstrukcije i uklanjanja građevina, popravaka i čišćenja,osobito smatraju:  
a)        usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom,  
b)        pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova,  
c)        izgradnja građevinskih objekata ili njihovih dijelova,  
d)        instalacijski radovi,  
e)        završni građevinski radovi,  
f)         održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske  radove,  
g)        pružanje usluga nadzora,  
h)        postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina,  
i)          iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem,  
j)          svaka usluga koja uključuje isporuku pokretnina i njihovu ugradnju u nekretnine tako da pokretnina stječe svojstva  nekretnine,  
k)        ustupanje osoblja, ako osoblje obavlja građevinske usluge. 
  
Odredbom članka 151. stavak 1. Pravilnika o PDV-u, propisano je da je obveznik plaćanja PDV-a temeljem prijenosa porezne obveze iz članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, svaki porezni obveznik primatelj dobara, odnosno usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu dobra isporuči ili obavi usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu. 
  
Sukladno navedenom, za sve građevinske usluge (navedene pod a) - k)), pružene od 01.07.2013 na dalje, ispostavlja se račun bez iskazanog Poreza na dodanu vrijednost uz obvezno navođenje "prijenos porezne obveze". 
  
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)  na http://www.zakon.hr/z/186/ 

IZVOR: Prijenos porezne obveze u graditeljstvu-MINISTARSTVNO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA