Konferencija Parkovi za sve / Zagrebački parkovi - može li drugačije? / hibridna konferencija, 25.11.2022. / PREUZIMANJE PREDAVANJA

U ORIS Kuči arhitekture u Zagrebu 25.11.2022. održana je konferencija 'Parkovi za sve / Zagrebački parkovi - može li drugačije?' u organizaciji Hrvatske komore arhitekata i Odbora krajobraznih arhitekata HKA.
 
 
Ovdje možete preuzeti predavanja sa stručnog skupa.
 
 
I ISHODIŠTA
 
Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Javni perivoji, gajevi i parkovi - gradotvorni čimbenici urbane kulture 
Video
 
Dragan Damjanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Zagrebački parkovi 19. st. - zelene oaze i komemorativni prostori
Video
Prezentacija
 
Sanja Gašparović, Ana Sopina, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Pejsaž i planiranje grada - pregled planerskog odnosa prema pejsažu u urbanističkim planovima grada Zagreba od početka 20. st. do danas
Video
Prezentacija
 
Ines Hrdalo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zelena infrastruktura u funkciji održivog razvoja grada
Video
Prezentacija
 
ISHODIŠTA - diskusija
Video
 
 
II GRADSKI PARKOVI ZA 21. ST. - Naznake mogućeg
 
Jelena Zlatar Gamberožić, Institu za društvena istraživanja Zagreb
Jana Vukić, Filozofksi fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sara Ursić, Institu društvenih znanosti Ivo Pilar
Što građani očekuju od gradskih parkova - participacija i lokalne bottom-up inicijative
Video
Prezentacija
 
Dora Čukelj, Neven Tandarić, Mihaela meštrović, Domagoj Vranješ, Vitaprojekt d.o.o.
Urbana bioraznolikost - mogućnosti prilagođenog upravljanja
Video
Prezentacija
 
Kaja Šprljan Bušić, Kreativni krajobrazi d.o.o.
Otkrivanje dječje igre kroz dječje parkove 
Video
Prezentacija
 
Iva Bedenko, Grad Zagreb
Terapijski vrt u Zagrebu
Video
Prezentacija
 
Branka Mrakužić, Grad Zagreb
Koncept 'Jestivog grada' kroz razvoj urbane poljoprivrede
Video
Prezentacija
 
GRADSKI PARKOVI ZA 21. ST. - Naznake mogućeg - diskusija
Video
 
 
Panel diskusija - MOŽE LI DRUGAČIJE I BOLJE?
Video