Standard i cijena arhitektonskih usluga - Međunarodna konferencija HKA / Scope of Architectural Services and Fees - CCA International Conference / Zagreb, 13. i 14.10.2022.

(scroll down for English version)
 
 
Konferencija će se moći pratiti uživo i putem virtualne platforme.
Datum održavanja: 13. i 14. 10. 2022.
Dvorana Brijuni, Zagrebački Velesajam
 
 
PRIJAVA ZA PRAĆENJE UŽIVO
PRIJAVA ZA PRAĆENJE ONLINE - 13.10.2022.
PRIJAVA ZA PRAĆENJE ONLINE - 14.10.2022.
 
 
 
Standard i cijena arhitektonskih usluga
Međunarodna konferencija HKA
 
Hrvatska komora arhitekata organizira međunarodnu konferenciju o standardu i cijenama arhitektonskih usluga, u Zagrebu, 13. i 14. listopada 2022. godine. Glavni cilj Konferencije je detaljnije informiranje članstva, ali i hrvatske stručne i zainteresirane javnosti  o standardima arhitektonskih usluga u europskim zemljama, uobičajenim razinama opsega i sadržaja arhitektonske projektno-tehničke dokumentacije, te aktualnim stanjem cijena arhitektonskih usluga u EU.
Suvremeno koncipiran standard arhitektonskih usluga – definiranje osnovnih i dodatnih projektantskih poslova, razine razrade, sadržaj i opseg projektno-tehničke dokumentacije – od presudne je važnosti za kvalitetu izrade i vođenja projekata, dobru izvedbu, uspješno poslovanje arhitektonskih ureda, kvalitetnu suradnju sa svim sudionicima u gradnji, te, posljedično, za položaj arhitektonske struke u društvu općenito. Sveukupno podizanje razine standarda arhitektonskih usluga i, s uslugama usklađeno, adekvatno tržišno vrednovanje arhitektonskih usluga dugoročno značajno doprinosi kvaliteti izgrađenog okoliša i afirmaciji presudne uloge koju u graditeljskom procesu imaju upravo arhitekti. 
Upoznavanje s postojećim standardima arhitektonskih usluga u EU važan je korak u kontinuiranim aktivnostima Komore prema izradi novih standarda arhitektonskih usluga i definiranju smjernica za izračun financijske naknade arhitektonskih usluga u Hrvatskoj. Na Konferenciji će govoriti kolege arhitekti iz Austrije, Njemačke, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Švicarske i Velike Britanije, iskusni projektanti i eksperti za pitanja standarda i cijena arhitektonskih usluga. Sudionici Konferencije moći će postavljati pitanja predavačima, a na kraju skupa održat će se i okrugli stol na temu europskih iskustava i budućnosti standarda i cijena arhitektonskih usluga. Konferencija će se u cijelosti odvijati na engleskom jeziku u hibridnom obliku, odnosno u živo na mjestu odvijanja konferencije ili putem on-line platforme. Više detalja o programu, predavačima i prijavama uskoro. 
 
Registracija i sudjelovanje (ili putem prijenosa uživo) na Konferenciji je BESPLATNO za članove HKA! 
 
 
Program*
 
Četvrtak, 13. listopada 2022.
 
15:00 – 15:05 / Rajka Bunjevac, dobrodošlica i otvaranje
15:05 – 15:15 / Dubravko Bačić, uvod
15:15 – 15:45 / Axel Paulus (Švicarska)
15:45 – 16:15 / Sarah Lupton i Manos Stellakis (Ujedinjeno Kraljevstvo)
16:15 – 16:30 / Pauza
16:30 – 17:00 / Carla Lima Vieira (Portugal)
17:00 – 17:30 / Kornel Kobák (Slovačka) 
17:30 – 18:00 / Alexandru Gavozdea (Rumunjska) 
 
Petak, 14. listopada 2022.
 
15:00 – 15:05 / Damir Mance, uvod
15:05 – 15:35 / Matthias Pfeifer (Njemačka)
15:35 – 16:05 / Frank Stasi (Austrija)
16:05 – 16:20 / Pauza
16:20 – 16:50 / Mima Suhadolc (Slovenija) 
16:50 – 17:50 / Okrugli stol (moderator Damir Mance)
17:50 – 18:00 / Rajka Bunjevac, Dubravko Bačić, Damir Mance (zaključci i sljedeći koraci)
 
 
Prema Programu stručnog usavršavanja HKA ovaj program se vrednuje s 8 (osam) akademskih sati.
Područje A = 6 sati
Područje D = 1 sat
Područje E = 1 sat
 
+program je podložan promjenama
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
The conference will be able to be followed live and via a virtual platform.
Date of event: October 13 and 14, 2022.
Brijuni Hall, Zagreb Fair
 
 
 
 
 
Scope of Architectural Services and Fees
CCA International Conference
 
The Croatian Chamber of Architects is organizing an international conference on the Scope of Architectural Services and Fees in Zagreb, on October 13 and 14, 2022. The main goal of the Conference is to inform the membership, as well as the Croatian professional and interested public, about the standards of architectural services in European countries, the typical levels of scope and content of architectural design and technical documentation, and the current state of fees for architectural services in the EU.
A modern standard of architectural services - definition of basic and additional design work, level of elaboration, content and scope of project-technical documentation - is of crucial importance for the quality of design documentation development and project management, quality construction, successful office and bussiness management, quality cooperation with all participants in construction process, and, consequently, for the position of the architectural profession in the society in general. The overall raising of the standard of architectural scope of services and, aligned with the services, adequate compensation of architectural services significantly contributes to the quality of the built environment in the long run, and to the affirmation of the crucial role played by architects in the construction process.
Acquaintance with the existing standards of architectural services in the EU is an important step in the continuous activities of the Chamber towards the creation of new standards of architectural services and the definition of guidelines for the calculation of financial compensation for architectural services in Croatia. Fellow architects from Austria, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland and Great Britain, experienced designers and experts on issues of standards and fees of architectural services will speak at the Conference. Participants will be given the opportunity to ask questions to the lecturers, and at the end of the meeting, a round table-discussion will be held on the subject of European experiences and the future of standards of architectural services and fees. The conference will be held entirely in English in a hybrid format, i.e. live at the conference venue or via an online platform. More details about the program, lecturers and registrations will be available soon.
 
 
Program*
 
Thursday, October 13, 2022
 
15:00 – 15:05  / Rajka Bunjevac, Welcome and Opening 
15:05 – 15:15 / Dubravko Bačić, Introduction
15:15 – 15:45 / Axel Paulus (Switzerland)
15:45 – 16:15 / Sarah Lupton and Manos Stellakis (UK)
16:15 – 16:30 / Coffee break
16:30 – 17:00 / Carla Lima Vieira (Portugal)
17:00 – 17:30 / Kornel Kobák (Slovakia) 
17:30 – 18:00 / Alexandru Gavozdea (Romania) 
 
Friday, October 14, 2022
 
15:00 – 15:05 / Damir Mance, Introduction 
15:05 – 15:35 / Matthias Pfeifer (Germany)
15:35 – 16:05 / Frank Stasi (Austria)
16:05 – 16:20 / Coffee break
16:20 – 16:50 / Mima Suhadolc (Slovenia) 
16:50 – 17:50 / Round-table discussion (moderator Damir Mance)
17:50 – 18:00 / Rajka Bunjevac, Dubravko Bačić, Damir Mance (Conclusions & Next Steps)
 
+the program is subject to change