Raspis natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovnog kompleksa između Ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG
ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA
POSLOVNOG KOMPLEKSA IZMEĐU ULICE SIGET
I FROUDEOVE ULICE U ZAGREBU

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA: CASTRUM NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Bednjanska 8
(OIB: 42041128176), zastupan po direktoru Vladi Leko dipl.oecc.
tel: 01 6170 900  - mail: vladoleko@me.com

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktoru Stipanu Marović,  
tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – mail: stimar@stimar.hr
Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

RASPISUJE NATJEČAJ
prvog stupnja složenosti

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI
ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG
RJEŠENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA IZMEĐU ULICE
SIGET I FROUDEOVE ULICE U ZAGREBU

 

PRAVO SUDJELOVANJA  imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist .

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je CPA  Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. , 10000 ZAGREB, Odranska 2, OIB: 93952250728  - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Tomislav Dolečki dip.ing.arh. -ovlašteni arhitekt  - mail: cpa@cpa.com.hr, telefon 01 6190322
Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt –            mail : zdravko.mahmet@gmail.com, telefon 01 60 40 278     

 

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,  ima  pravo  sudjelovanja  na  ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno – tehničke
dokumentacije iznosi cca 1.655.265,00 kn (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata  Hrvatske komore arhitekata. Procijenjena vrijednost investicija iznosi cca 55.500.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno cca  5.495,00 kn/m2 (bez PDV-a). 

PREDMET javnog natječaja je izgradnja poslovnog kompleksa  između Ulice Siget i
Froudeove ulice u Zagrebu.
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  10.100 m2.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i gradnju poslovnog kompleksa  između Ulice Siget i Froudeove ulice u Zagrebu.

Procijenjena vrijednost investicija iznosi  cca 55.500.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 5.495 kn/m2.

Registarski broj natječaja je:  41-17/ZG-AU/N

NATJEČAJNE podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e- mail: stimar@stimar.hr i biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom
(podloge se  dostavljaju mailom i to bez naknade - ne plaćaju se)

ROKOVI:
Početak natječaja 04.05.2017.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 23.05.2017.
Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  02.06.2017.
Rok predaje natječajnih radova je 05.07.2017. do 16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem e
maila stimar@stimar.hr

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 220.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i
rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada                                                                                  88.000,00 kn
Druga nagrada                                                                              55.000,00 kn
Treća nagrada                                                                                33.000,00 kn
Četvrta nagrada                                                                             26.000,00 kn
Peta nagrada                                                                                  18.000,00 kn           

Ako stigne manji broj radova Ocjenjivački sud može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i fonda nagrada.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;
2. mogućnost realizacije zahvata u prostoru u fazama i/ili etapama;         
3. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
4. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
5. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
6. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Ulice Siget i Froudeove  
ulice;
7. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Kriteriji su jednakovrijedni

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

 

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova

1. Nenad Bach, dipl.ing.arh.– ovlašteni arhitekt – predsjednik ocjenjivačkog suda    

2. Zlatko Hanžek, dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt – dopredsjednik  
ocjenjivačkog suda

3.  Vlado Leko, dipl.oecc.             

4.  Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt

5. Stipan Marović, dipl.iur.oec.    

Zamjenik člana OS-a

  1. Duško Dropulić, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

 

Tehnička komisija

1.   Zrinka Tadić, mr.sc.dipl.ing.arh.  - ovlaštena arhitektica

2.   Katja Bobanović, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica

3.   Juraj Luetić, mag.ing.arh. – ovlašteni arhitekt

 

Tajnik natječaja

  1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.  – ovlašteni arhitekt

 

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 21.07.2017. godine

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila
U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe biti će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici  www.stimar.hr

 

Program natječaja

Opći uvjeti natječaja